งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัญญาณพื้นฐานในระบบโทรศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัญญาณพื้นฐานในระบบโทรศัพท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัญญาณพื้นฐานในระบบโทรศัพท์
ระบบโทรศัพท์ บทที่ 4 สัญญาณพื้นฐานในระบบโทรศัพท์

2 สาระการเรียนรู้ 1. สัญญาณให้หมุนหรือไดอัลโทน ( Dial Tone )
2. สัญญาณไม่ว่าง ( Busy Tone ) 3. สัญญาณกริ่งเรียก ( Ringing Tone ) 4. สัญญาณเรียกกลับ ( Ring Back Tone ) 5. สัญญาณนูโทน ( Nu Tone )

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. อธิบายลักษณะของสัญญาณเสียงพื้นฐานแบบ ต่างๆได้อย่างถูกต้อง 2. จำแนกสัญญาณเสียงพื้นฐานแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 3. วัดสัญญาณเสียงพื้นฐานแบบต่างๆ

4 สัญญาณพื้นฐานในระบบโทรศัพท์ อาจเรียกว่า สัญญาณสมาชิก เป็นสัญญาณที่ชุมสาย
โทรศัพท์ท้องถิ่นหรือชุมสายโทรศัพท์ตู้สาขา แจ้งให้ผู้ใช้โทรศัพท์ทั้งผู้เรียกและผู้ถูกเรียกได้ทราบถึงสถานะต่างๆในการใช้โทรศัพท์เพื่อให้การติดต่อสื่อสารบรรลุผล

5 สัญญาณพื้นฐานหรือสัญญาณสมาชิก
1. สัญญาณให้หมุนหรือไดอัลโทน ( Dial Tone ) 2. สัญญาณไม่ว่าง ( Busy Tone ) 3. สัญญาณกริ่งเรียก ( Ringing Tone ) 4. สัญญาณเรียกกลับ ( Ring Back Tone ) 5. สัญญาณนูโทน ( Nu Tone )

6 สัญญาณให้หมุนหรือไดอัลโทน ( Dial Tone )

7 สัญญาณให้หมุนหรือไดอัลโทน ( Dial Tone )
สัญญาณให้หมุนหรือสัญญาณไดอัลโทน เป็นสัญญาณที่บอกให้ผู้ใช้หรือผู้เรียกทราบว่า ขณะนี้ชุมสายโทรศัพท์พร้อมที่จะรับหมายเลขแล้ว ปกติถ้าเครื่องโทรศัพท์ไม่เสีย หากเรายกแฮนด์เซตขึ้น จะได้ยินสัญญาณให้หมุน โดยมีความถี่ประมาณ 400 เฮิร์ตซ์ ลักษณะสัญญาณจะต่อเนื่องกันตลอด

8 สัญญาณให้หมุน

9 สัญญาณให้หมุน จะดังต่อเนื่องนานประมาณ 30 วินาที ถ้าผู้เรียกไม่กดเลขหมายใดๆชุมสายโทรศัพท์จะส่งสัญญาณไม่ว่างแทนในทันที

10 สัญญาณไม่ว่าง ( Busy Tone )

11 สัญญาณไม่ว่างเป็นสัญญาณที่บอกให้ผู้เรียกทราบว่า หมายเลขโทรศัพท์ที่กำลังติดต่ออยู่ไม่ว่าง เนื่องจากกำลังสนทนาอยู่กับสายอื่น หรืออาจจะเกิดจากการวางหูโทรศัพท์ไม่สนิท สัญญาณไม่ว่างมีความถี่ประมาณ 400 เฮิร์ตซ์ มีช่วงติด วินาที และช่วงเวลาดับ 0.5 วินาที

12 สัญญาณไม่ว่าง

13 สัญญาณกริ่งเรียก ( Ringing Tone )

14 สัญญาณกริ่งเรียก ( Ringing Tone )
สัญญาณกริ่งเรียกหรืออาจจะเรียกว่าสัญญาณกระดิ่ง เป็นสัญญาณแจ้งไปยังผู้ถูกเรียกทราบว่า ขณะนี้มีผู้เรียกเข้ามา เมื่อทำการยกหูขึ้นสัญญาณกระดิ่งก็จะสิ้นสุดลง สัญญาณกริ่งเรียก มีความถี่ประมาณ 25 เฮิรตซ์ ขนาดของแรงดันประมาณ โวลต์ มีช่วงติด 1 วินาที และช่วงดับ 4 วินาที

15 สัญญาณกริ่งเรียก

16 สัญญาณเรียกกลับ ( Ring Back Tone )

17 สัญญาณเรียกกลับ สัญญาณเรียกกลับเป็นสัญญาณเสียงที่บอกให้ผู้เรียก ทราบว่า หมายเลขโทรศัพท์ที่กำลังติดต่ออยู่นั้น สามารถติดต่อได้แล้ว โดยสัญญาณเรียกกลับนี้จะมีความถี่ประมาณ 400 เฮิรตซ์ มีช่วงติด 1 วินาที และช่วงดับ 4 วินาที และจะสอดคล้องกับสัญญาณกริ่งเรียก

18 สัญญาณเรียกกลับ

19 สัญญาณนูโทน ( Nu Tone ) เป็นสัญญาณเสียงที่บอกให้ผู้เรียกทราบว่า หมายเลขโทรศัพท์ที่เรียกไปนั้น ยังไม่ได้ติดตั้ง โดยลักษณะของนูโทน จะมีความถี่ประมาณ 400 เฮิรตซ์ ดังเป็นจังหวะ 0.1 วินาทีต่อเนื่องกันไป

20 THE END


ดาวน์โหลด ppt สัญญาณพื้นฐานในระบบโทรศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google