งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ การจัดการความรู้กรม อนามัย ปี 2548 ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ การจัดการความรู้กรม อนามัย ปี 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ การจัดการความรู้กรม อนามัย ปี 2548 ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ การจัดการความรู้กรม อนามัย ปี 2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ การจัดการความรู้กรม อนามัย ปี 2548 ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ การจัดการความรู้กรม อนามัย ปี 2548

2 กลุ่มเป้าหมาย “ คุณเอื้อ ” หรือผู้บริหารของหน่วยงาน และ KM Team ของทุกหน่วยงาน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ หลักการและวิธีการจัดการความรู้ 2. เพื่อให้เกิดการปรับแผน KM ให้ถูกทิศทาง และลงมือจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ให้กับองค์กร กลุ่มเป้าหมาย “ คุณเอื้อ ” หรือผู้บริหารของหน่วยงาน และ KM Team ของทุกหน่วยงาน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ หลักการและวิธีการจัดการความรู้ 2. เพื่อให้เกิดการปรับแผน KM ให้ถูกทิศทาง และลงมือจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ให้กับองค์กร การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 วันที่ 14 – 16 พ. ค.48 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กทม. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 วันที่ 14 – 16 พ. ค.48 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กทม.

3 ครั้งที่ 1: ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร วันที่ 14- 16 พ. ค.48 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กทม.

4 กลุ่มเป้าหมาย KM Team สำนักที่ปรึกษา และ ของทุกหน่วยงาน วัตถุประสงค์ “ เชิญเพื่อนมาช่วย ” (Peer Assist) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบต่อยอดและไม่ต้องลองถูกลองผิดเอง กลุ่มเป้าหมาย KM Team สำนักที่ปรึกษา และ ของทุกหน่วยงาน วัตถุประสงค์ “ เชิญเพื่อนมาช่วย ” (Peer Assist) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบต่อยอดและไม่ต้องลองถูกลองผิดเอง การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดู งานการจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม. มหิดล วันที่ 16 มิ. ย.48 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดู งานการจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม. มหิดล วันที่ 16 มิ. ย.48 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล

5 Extra : การประชุมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน การจัดการความรู้ วันที่ 16 มิถุนายน 2548 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

6 กลุ่มเป้าหมาย KM Team สำนักที่ปรึกษา และ ของทุกหน่วยงาน วัตถุประสงค์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ความสำเร็จในจากการจัดการความรู้ของหน่วยงาน โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling) และเครื่องมือชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) กลุ่มเป้าหมาย KM Team สำนักที่ปรึกษา และ ของทุกหน่วยงาน วัตถุประสงค์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ความสำเร็จในจากการจัดการความรู้ของหน่วยงาน โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling) และเครื่องมือชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ วันที่ 20 ก. ค.48 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กทม. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ วันที่ 20 ก. ค.48 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กทม.

7 ครั้งที่ 2 : เวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การจัดการความรู้กรม อนามัย " วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กทม.

8 กลุ่มเป้าหมาย KM Team ของทุกหน่วยงาน และคุณกิจในงานส่งเสริมสุขภาพ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทำความรู้จักกับตลาดนัดความรู้ 2. การทำความเข้าใจกับบทบาทของ Group Facilitator 3. การเรียนลัดและเห็นถึงรูปธรรมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสกัดและจับความรู้ รวมถึงการบันทึกขุมความรู้ และการสังเคราะห์แก่นความรู้ กลุ่มเป้าหมาย KM Team ของทุกหน่วยงาน และคุณกิจในงานส่งเสริมสุขภาพ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทำความรู้จักกับตลาดนัดความรู้ 2. การทำความเข้าใจกับบทบาทของ Group Facilitator 3. การเรียนลัดและเห็นถึงรูปธรรมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสกัดและจับความรู้ รวมถึงการบันทึกขุมความรู้ และการสังเคราะห์แก่นความรู้ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 และ 4 ตลาดนัดความรู้ส่งเสริมสุขภาพ วันที่ 23 ส. ค.48 ณ โรงแรมอิสติน กรุงเทพมหานคร วันที่ 31 ส. ค.48 ณ โรงแรมเดอะทวิน โลตัส นครศรีธรรมราช การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 และ 4 ตลาดนัดความรู้ส่งเสริมสุขภาพ วันที่ 23 ส. ค.48 ณ โรงแรมอิสติน กรุงเทพมหานคร วันที่ 31 ส. ค.48 ณ โรงแรมเดอะทวิน โลตัส นครศรีธรรมราช

9 ครั้งที่ 3 : ตลาดนัดความรู้ส่งเสริมสุขภาพ วันที่ 23 สิงหาคม 2548 ณ โรงแรมอิสติน กทม.

10 กลุ่มเป้าหมาย KM Team ของทุกหน่วยงาน วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันสังเคราะห์ระบบการจัดการความรู้ ของกรมอนามัย การกำหนดทิศทางที่ควรจะเป็นในปี ‘ 49 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการหากุศโลบายในการทำให้เกิด ความสำเร็จ ของการจัดการความรู้ขององค์กร กลุ่มเป้าหมาย KM Team ของทุกหน่วยงาน วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันสังเคราะห์ระบบการจัดการความรู้ ของกรมอนามัย การกำหนดทิศทางที่ควรจะเป็นในปี ‘ 49 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการหากุศโลบายในการทำให้เกิด ความสำเร็จ ของการจัดการความรู้ขององค์กร การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 5 สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ ปี ’48 และเตรียมการสำหรับแผนปฏิบัติการ ปี ’49 วันที่ 1 ก. ย.48 ณ โรงแรมเดอะทวิน โลตัส นครศรีธรรมราช การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 5 สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ ปี ’48 และเตรียมการสำหรับแผนปฏิบัติการ ปี ’49 วันที่ 1 ก. ย.48 ณ โรงแรมเดอะทวิน โลตัส นครศรีธรรมราช

11 ถนนสู่จุดหมายปลายทางอาจไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ การทำงานย่อมมีทั้งโอกาสและอุปสรรค แต่หากเรามีความเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งที่เราทำ เราจะข้ามพ้นอุปสรรคต่างๆสู่วันใหม่ที่สดใสกว่าที่รออยู่เบื้องหน้าได้แน่นอน ถนนสู่จุดหมายปลายทางอาจไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ การทำงานย่อมมีทั้งโอกาสและอุปสรรค แต่หากเรามีความเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งที่เราทำ เราจะข้ามพ้นอุปสรรคต่างๆสู่วันใหม่ที่สดใสกว่าที่รออยู่เบื้องหน้าได้แน่นอน ขอขอบคุณวาทะสุนทร โดยนายแพทย์อมร นนทสุต จากปาฐกถาพิเศษ ในการประชุมส่งเสริมสุขภาพโลก ครั้งที่ 6 วันที่ 10 สิงหาคม 2548 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลด ppt ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ การจัดการความรู้กรม อนามัย ปี 2548 ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ การจัดการความรู้กรม อนามัย ปี 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google