งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การสำรวจหรือหาสถานที่ตั้งระบบโครงข่ายพลังงาน พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 เมษายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การสำรวจหรือหาสถานที่ตั้งระบบโครงข่ายพลังงาน พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 เมษายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การสำรวจหรือหาสถานที่ตั้งระบบโครงข่ายพลังงาน พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 เมษายน 2553

2 สรุปสาระสำคัญ การสำรวจหรือหาสถานที่ตั้งระบบโครงข่ายพลังงาน ให้ผู้รับใบอนุญาตเสนอขออนุมัติประกาศกำหนดเขตสำรวจพร้อมตั้งแผนที่หรือแผนผังที่ดินต่อคณะกรรมการ

3 สรุปสาระสำคัญ ในประกาศการกำหนดเขตสำรวจในบริเวณที่ดินที่จะทำการสำรวจต้องระบุรายละเอียด ดังนี้ 1. วัน เดือน ปี ที่ประกาศ 2. ชื่อและตำแหน่งของผู้ลงนามในประกาศ 3. ความประสงค์หรือเจตนารมณ์ในการประกาศ 4. ข้อกฎหมายที่อ้างอิง 5. อำเภอและจังหวัดที่ทำการสำรวจ 6. กำหนดระยะเวลาที่ทำการสำรวจ แผนที่หรือแผนผังที่ดินที่จะทำการสำรวจให้ติดไว้ท้ายประกาศและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศกำหนดเขตสำรวจ

4 สรุปสาระสำคัญ ประกาศกำหนดเขตสำรวจดังกล่าวให้ใช้บังคับโดยมีระยะเวลากำหนด 2 ปีหรือตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในประกาศนั้น แต่ต้องไม่เกิน 4 ปีนับแต่วันที่ประกาศ ในการสำรวจหรือหาสถานที่ตั้งระบบโครงข่ายพลังงาน ให้ผู้รับอนุญาตดำเนินการสำรวจรวบรวมข้อมูล โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อชุมชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตสำรวจด้วย

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การสำรวจหรือหาสถานที่ตั้งระบบโครงข่ายพลังงาน พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 เมษายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google