งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย : นายสิทธิชัย โกเสนตอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย : นายสิทธิชัย โกเสนตอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย : นายสิทธิชัย โกเสนตอ
งานวิจัยเรื่อง การใช้วิธีการสอนแบบฝึกปฏิบัติ ในการสอนรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1 เรื่องโฟโต้ทรานซิสเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ผู้วิจัย : นายสิทธิชัย โกเสนตอ

2 ปัญหาที่พบคือ นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถต่อวงจรได้ด้วยตัวเอง จำเป็นต้องมีคนคอยชี้แนะตลอด เมื่อได้รับคำชี้แนะ และวิธีการต่อวงจรรวมทั้งสาธิตให้ดู นักศึกษาที่ใช้ ความพยายามทำก็จะทำได้และนักศึกษาที่ต่อวงจรเป็น ประจำก็ต่อวงจรได้โดยไม่ต้องช่วยเหลือ จึงเป็นข้อ สังเกตุว่านักศึกษาที่ได้ฝึกปฏิบัติต่อวงจรอยู่เสมอจะต่อ ได้ คนที่ไม่มีโอกาสได้ต่อวงจรก็มักจะต่อไม่ได้

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติต่อวงจรโฟโต้ทรานซิสเตอร์ จนสามารถต่อเองได้ เพื่อติดตามช่วยเหลือนักศึกษาห้อง ชอ.2102 ให้ สามารถต่อวงจรโฟโต้ทรานซิสเตอร์ได้ เพื่อศึกษาแนวคิดการนำวิธีการสอนแบบฝึกปฏิบัติมา ใช้ในการเรียนการสอน

4 การรวบรวมข้อมูล 1. แบบประเมินที่ใช้ในการทดสอบการต่อวงจรโฟโต้ทรานซิสเตอร์เป็นข้อสอบ มาตรฐานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ของสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 2. ให้นักศึกษาทดลองต่อวงจรโฟโต้ทรานซิสเตอร์ โดยมีเพื่อนและครูคอยชี้แนะ จากนั้นจัดให้มีการทดสอบในรอบที่ 1 โดยทุกคน (30 คน) ต้องเข้าสอบ แล้ว บันทึกผล 3. เมื่อสอบไม่ผ่านในรอบที่ 1 จะดำเนินการให้นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติจนมั่นใจ จากนั้นจัดให้มีการทดสอบในรอบที่ 2 หากยังสอบไม่ผ่านจะให้นักศึกษาไปฝึก ปฏิบัติอีกครั้ง จากนั้นจัดให้มีการทดสอบในรอบที่ 3 หากไม่ผ่านรอบที่ 3 ถือ ว่าสอบไม่ผ่าน 4.เขียนสรุป, รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง “โฟโต้ทรานซิสเตอร์”

5 สรุปผลการวิจัย พบว่าค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของการทดสอบจนสามารถสอบผ่าน (คิดเฉพาะคนสอบผ่าน) เท่ากับ 1.8 ครั้ง / คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหากไม่เปิดโอกาสให้ฝึกปฏิบัติแล้วมาทดสอบ ใหม่ นักศึกษาจะไม่สามารถสอบผ่านได้ สอบผ่านรอบแรก คน คิดเป็น 26.7 เปอร์เซนต์ คะแนนเฉลี่ย 85 คะแนน สอบผ่านรอบที่ คน คิดเป็น 46.7 เปอร์เซนต์ คะแนนเฉลี่ย 68 คะแนน สอบผ่านรอบที่ คน คิดเป็น 10 เปอร์เซนต์ คะแนนเฉลี่ย คะแนน สอบไม่ผ่าน คน คิดเป็น 16.6 เปอร์เซนต์ คะแนนเฉลี่ย คะแนน รวม 30 คน ทดสอบผ่านทั้งหมด 25 คน คิดเป็น 83.4 เปอร์เซนต์ ทดสอบไม่ผ่านทั้งหมด 5 คน คิดเป็น 16.6 เปอร์เซนต์

6 ผลกระทบและประโยชน์ การวิจัยครั้งนี้พบว่า การใช้วิธีการสอนแบบฝึกปฏิบัติ เป็น นวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ การใช้วิธีการสอนแบบฝึกปฏิบัติอาจใช้เวลามาก ดังนั้นตัว ผู้สอนและนักศึกษา อาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมจากการเรียน ปกติ ครูผู้สอนจะต้องบริหารเวลาให้เหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย : นายสิทธิชัย โกเสนตอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google