งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน มีการบันทึกรายงานการประชุม มีการมอบหมายงานให้กรรมการปฏิบัติทุกเดือน อบต. ให้การสนับสนุนตามภารกิจที่ถ่ายโอนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ คนละ 100 บาท/เดือน ค่าวัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ประจำศูนย์ วัสดุโครงการตามแผนพัฒนาการเกษตร เลขานุการและคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่ปฏิบัติงานศูนย์ฯ ให้บริการเกษตรกรทุกสัปดาห์ ช่วงเวลา – น. มีแผนปฏิบัติงานประจำปี ประจำเดือน ประจำสัปดาห์ ติดไว้ที่ศูนย์บริการฯ

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชื่อกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สถานที่ตั้ง ทุกหมู่บ้าน ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ขมิ้นผง, ขมิ้นแคปซูล ขั้นตอนและวิธีการ จัดเวทีชุมชน ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประสานงาน อบต. เพื่อของบประมาณ คัดเลือกเกษตรกร จัดทำแผนดำเนินการโครงการ

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การทำสวนมังคุดนอกฤดู สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 10 ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายเด่นพงศ์ ไพโรจน์ ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การทำสวนมังคุดนอกฤดู

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ บ้านม่วง หมู่ที่ 3 ดำเนินการผลิตตลอดปี มีผู้มาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องตลอดปี วิทยากร ชื่อ นายจรูญ ชูมาก

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 9 บริเวณศูนย์บริการฯ

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google