งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mind Mapping แผนที่ความคิดในการตอบคำถาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mind Mapping แผนที่ความคิดในการตอบคำถาม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mind Mapping แผนที่ความคิดในการตอบคำถาม
ENL 4603 รศ. ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น

2 Week 1. Question 01 พฤติกรรมการใช้ภาษาของมนุษย์ (Language Acquisition)
การเรียนรู้ภาษาโดยทั่วไป การใช้ภาษาในการสนทนาโต้ตอบ วจนกรรม (Speech Act) การใช้ภาษาในระดับสูงกว่าประโยค Discourse Analysis

3 Week 1 Question 02 Com-prehension Discourse Analysis Coherence
Knowledge & Context

4 Psycholinguistic concepts
Week 1 Question 03 Psycholinguistic concepts Reading is Language Means Communication Readers Users of Language

5 Reading as a psycholinguistic guessing game
Week 1 Question 04 Reading as a psycholinguistic guessing game กระบวนการอ่าน ความคิด ภาษา

6 Week 1 Question 05 ตัวช่วยในการอ่าน คำพูดจากที่ต่างๆ บริบทภายในภาษา
จากตัวผู้อ่าน บริบทจากภายนอก บริบทภายในภาษา

7 Week Question 06


ดาวน์โหลด ppt Mind Mapping แผนที่ความคิดในการตอบคำถาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google