งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ตัวชี้วัดระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน บริการ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตัวชี้วัดผลงาน 1. มีการคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ตัวชี้วัดระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน บริการ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตัวชี้วัดผลงาน 1. มีการคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ตัวชี้วัดระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน บริการ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตัวชี้วัดผลงาน 1. มีการคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ หรือ คณะทำงาน เพื่อพัฒนา ระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค สุขภาพระดับจังหวัด ครบทุกรพ. และอำเภอ และมีการวิเคราะห์ สถานการณ์ โดยจัดลำดับ ความสำคัญของปัญหา และแนวทางแก้ไข 2. ร้อยละของเกลือบริโภค เสริมไอโอดีน ณ สถานที่ผลิต ผ่านมาตรฐานตามประกาศฯ กำหนด (20-40 ppm) ไม่มีสถานที่ผลิต 3. ร้อยละของการโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร เสริมและสถานพยาบาลผิด กฎหมาย ได้รับการจัดการ อยู่ระหว่างดำเนินการ - อบรมความรู้การขอ อนุญาตโฆษณาพัฒนา นักจัดรายการวิทยุใน เดือน ก. พ.

3 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ตัวชี้วัดระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน บริการ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตัวชี้วัดผลงาน 4.1 ร้อยละของคลินิกเวชกรรมที่ ให้บริการด้านเสริมความงาม ได้รับการตรวจมาตรฐาน 100 %( 2 แห่ง ) ณ 31 ธ. ค. 57 4.2 ร้อยละของเรื่องร้องเรียน คลินิกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการสถานพยาบาล ได้รับดำเนินการตามกฎหมาย 11.54 %(3/29 แห่ง ณ 4 ก. พ.58) คลินิกได้เริ่มมาขอ อนุญาตและคาดว่า ก่อน สิ้นเดือนก. พ. คลินิกที่เหลือจะมาขอ อนุญาตจนครบ

4 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การ ขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบ ความสำเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ๑. คลินิกที่เปิดโดยไม่ขออนุญาต ส่วนใหญ่จะเป็น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมีความลำบากใจในการใช้กฎหมาย ๒. ผู้ดำเนินการรายการวิทยุขาดความรู้ด้านการขออนุญาต โฆษณา ๓. อัตราโทษค่าปรับตามกฎหมายการโฆษณามีอัตราโทษ ที่ต่ำไม่ทันสมัย ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ๑. คลินิกที่เปิดโดยไม่ขออนุญาต ส่วนใหญ่จะเป็น เจ้าหน้าที่ร่วมวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมีความลำบากใจในการใช้กฎหมาย ข้อเสนอแนะควรมีบทลงโทษจาก หน่วยงานที่สังกัดด้วย ๒. ผู้ดำเนินการรายการวิทยุขาดความรู้ด้านการขออนุญาต โฆษณา ซึ่งวางแผนการอบรม พัฒนานักจัดรายการวิทยุในเดือน ก. พ.

5 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ๓. อัตราโทษค่าปรับตามกฎหมายการโฆษณามีอัตราโทษ ที่ต่ำไม่ทันสมัย ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อ ผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย ๑. การลดต้นทุนควรเปรียบเทียบ cost/op visit แทนการ ลดต้นทุนจากมูลค่า ๒. การซื้อร่วมระดับเขตควรซื้อเฉพาะรายการของรพ. จังหวัดและรพ. ศูนย์และไม่เป็น รายการที่ใช้ในรพช.


ดาวน์โหลด ppt 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ตัวชี้วัดระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน บริการ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตัวชี้วัดผลงาน 1. มีการคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google