งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ch 9 Second-Order Circuits

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ch 9 Second-Order Circuits"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ch 9 Second-Order Circuits
ศึกษาวงจรที่มีอิลิเมนท์ที่สะสมพลังงานได้สองตัวในวงจรเดียวกัน สมการที่ใช้อธิบายพฤติกรรมของวงจรคือ สมการอนุพันธ์ลำดับที่สอง (Second-Order Differential Equation)

2 Natural Response Characteristic Equation Natural Frequency

3 Types of Natural Frequencies
Overdamped, ค่า real ค่าแตกต่าง Underdamped, ค่าเป็นเลขเชิงซ้อน (Complex number) Critically Damped, ค่า real ค่าเท่ากัน

4 ลักษณะของ Natural Response
Overdamped Underdamped Critically Damped

5 Find natural frequencies for and
is the response. , and

6 The Forced Response การหาผลตอบสนองบังคับจะใช้วิธีสมมติคำตอบแล้วแทนค่าเพื่อหารูปแบบที่ถูกต้องของคำตอบ คำตอบที่สมมติขึ้นจะได้จากรูปแบบของ และอนุพันธ์ของ

7

8 Find in the form of general solution.

9 The Complete Response Complete Response ได้จาก Natural Response + Forced Response โดยที่ค่าคงที่ของ Natural Response มีค่า ซึ่งหาได้จาก Initial Conditions ie. และ

10 Find x(t) for t > 0, which satisfies the system of equations.

11 The Parallel RLC Circuit
Overdamped Critically Damped Resonant Frequency Damping Coefficient Underdamped Damped Frequency

12 The Series RLC Circuit Overdamped Critically Damped Underdamped
Resonant Frequency Damping Coefficient Underdamped Damped Frequency


ดาวน์โหลด ppt Ch 9 Second-Order Circuits

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google