งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า
ราคาดุลยภาพ ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกลไกราคา การกำหนดราคาและปริมาณ ดุลยภาพ

3 ผลิตอย่างไร ผลิตอะไร ผลิตเพื่อใคร กลไกตลาด

4 กลไกราคา สามารถแก้ไข ปัญหาพื้นฐานของ ระบบเศรษฐกิจ ถูกกำหนดโดย
อุปสงค์ ( Demand ) อุปทาน ( Supply )

5 อุปสงค์ ( Demand) จำนวนของสินค้าหรือบริการ ที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ
- ความต้องการซื้อ - ความสามารถที่จะจ่ายซื้อ

6 ปริมาณการซื้อ ( กก. ) ราคาลำใย ( บาท/กก. ) 50 40 1 30 2 20 3 10 4

7 เส้นอุปสงค์ต่อราคา (D)
ราคาลำใย ( บาท/กก.) 10 20 30 40 50 เส้นอุปสงค์ต่อราคา (D) ปริมาณ(กก.) 1 2 3 4 5

8 กฎของอุปสงค์ อุปสงค์ที่มีต่อสินค้าใด จะมี ความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้าม
กับราคาของสินค้านั้น

9 อุปทาน (Supply) ปริมาณความต้องการเสนอขาย
สินค้าและบริการที่ผู้ผลิต ผลิต ออกมาขาย

10 ราคาลำใย ( บาท/กก. ) ปริมาณต้องการขาย ( กก. ) 4 50 40 3 30 2 1 20 10

11 ราคาส้ม ( บาท/กก.) เส้นอุปทาน (s) 10 20 30 40 50 ปริมาณ(กก.) 1 2 3 4 5

12 กฎของอุปทาน อุปทานของสินค้าใด จะมีความ สัมพันธ์ในทางเดียวกัน กับราคา
ของสินค้านั้น

13 ราคาดุลยภาพ ระดับราคาที่ปริมาณความต้องการ เสนอซื้อเท่ากันพอดีกับปริมาณ
ความต้องการเสนอขาย ปริมาณอุปสงค์ = ปริมาณอุปทาน

14 เส้น อุปทาน (s) ราคาลำใย ( บาท/กก.) เส้นอุปสงค์ ต่อราคา (D)
1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 เส้นอุปสงค์ ต่อราคา (D) ปริมาณ(กก.) ราคาลำใย ( บาท/กก.) 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 เส้น อุปทาน (s)

15 สรุป ปริมาณการเสนอซื้อเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับราคา
กฎของอุปสงค์หรือความต้องการซื้อ ปริมาณการเสนอซื้อเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับราคา

16 สรุป - ราคาสูงขึ้นผู้ขายจะนำสินค้า ออกขายปริมาณมาก
กฎของอุปทานหรือการเสนอขาย - ราคาสูงขึ้นผู้ขายจะนำสินค้า ออกขายปริมาณมาก - ราคาลดลงผู้ขายจะนำสินค้า ออกขายปริมาณน้อยลง

17 ราคาลำใย ( บาท/กก. ) ซื้อ ( กก. ) ขาย ขาดหรือเกิน { ภาวะสินค้าขาดตลาด 10 4 - 4 ราคา ดุลยภาพ 20 3 1 - 2 30 2 2 { ภาวะสินค้า ล้นตลาด 40 1 3 + 2 ปริมาณ ดุลยภาพ 50 4 + 4

18 . ราคาลำใย ( บาท/กก.) เส้นอุปทาน (s) ราคาดุลยภาพ ปริมาณ(กก.)
ปริมาณการขาย เกินไป หรือมากไป 2 กก. เส้นอุปทาน (s) 10 20 30 40 50 . ราคาดุลยภาพ เส้นอุปสงค์ต่อราคา (D) ปริมาณการขาย ขาดไป 2 กก. ปริมาณ(กก.) 1 2 3 4 5

19 กลไกกำหนดราคา ช่วยแก้ปัญหาเรื่องสินค้า ล้นตลาดหรือขาดตลาด
เศรษฐกิจระบบทุนนิยม(เสรีนิยม) ใช้กำหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ของประเทศ


ดาวน์โหลด ppt ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google