งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัยในงานประจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัยในงานประจำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัยในงานประจำ

2 R2R คือ อะไร ? คือ การใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือสร้างความรู้เพื่อนำมาพัฒนางานประจำ ในขณะเดียวกันก็ทำให้คนทำงานประจำมีโอกาสคิด ทดลอง ตั้งโจทย์ให้มีความชัดเจนขึ้น แล้วทำการทดลองเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

3 R2R (Routine to Research) คืออะไร
การวิจัยที่ดำเนินการโดยผู้ปฏิบัติ โจทย์วิจัยมาจากงานประจำ เพื่อพัฒนางานประจำ ผลลัพธ์ดูที่ผลต่อ “ลูกค้า” การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ – ใช้พัฒนางานประจำ การทำ Routine Development ให้มีข้อมูล/หลักฐานอ้างอิงได้ (Evidence-Based) เครื่องมือพัฒนาคน ไม่มีนิยามตายตัว

4 ทำให้งานเป็นเครื่องมือสู่ความสุข ปัญญา และไมตรี
R2R : หวังผลอะไร พัฒนางานประจำ พัฒนาคนที่อยู่หน้างาน พัฒนาองค์กร วัฒนธรรมองค์กร สู่องค์กรเรียนรู้ องค์ความรู้ขององค์กร ยกระดับขึ้น ทำให้งานเป็นเครื่องมือสู่ความสุข ปัญญา และไมตรี

5 Definition Routine to Research (R2R)  การสร้างความรู้จากการทำงานในชีวิตประจำวัน โดยเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทบทวนหลังการทำงาน (AAR) เก็บรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปพัฒนางานที่คนรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

6 Concept เป็นเครื่องมือในการสร้างศักยภาพ ทำให้คนเข้าใจสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบตัวมากขึ้น เป็นเครื่องมือในการเปิดพื้นที่สำหรับแนวความคิดใหม่ๆในการทำงาน เป็นเครื่องมือที่ช่วยคนทำงานในการสร้างความรู้ และสามารถย้อนกลับมาช่วยงานประจำที่ทำอยู่ เป็นเครื่องมือในการสร้างระบบพี่เลี้ยงในการทำวิจัยและเอื้อเฟื้อกันในการทำงาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้รู้จักพัฒนาฐานข้อมูลและสามารถคิดเชิงระบบ

7 R2R ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ทั้งหมด แต่ต้องเป็นการค้นคว้าแล้วมาประยุกต์ใช้ในบริบท ควรมีผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อทำให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ได้ เป็นงานเสรีทางวิชาการและสามารถประยุกต์ใช้กับงานประจำ ไม่ควรยึดติดรูปแบบการวิจัย แต่ควรถูกต้องตามหลักวิชาการ

8 มี ปัญหา ที่ต้องการแก้ไข ตอบด้วย สามัญสำนึกไม่ได้
ทำไม?ต้องทำ R2R มี ปัญหา ที่ต้องการแก้ไข ต้องการพัฒนางานและตนเอง มี เรื่อง ที่ต้อง ทำ ให้ดีขึ้น R2R ตอบด้วย สามัญสำนึกไม่ได้ ต้องการ คำตอบ ที่แม่นยำ เชื่อถือได้


ดาวน์โหลด ppt การวิจัยในงานประจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google