งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอผลงานวิจัย โดย : นายเอกพงษ์ วรผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอผลงานวิจัย โดย : นายเอกพงษ์ วรผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอผลงานวิจัย โดย : นายเอกพงษ์ วรผล

2 ผู้วิจัย นายเอกพงษ์ วรผล สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา
งานวิจัย เรื่อง“การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประเภทพณิชยกรรม และ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประเภทบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา ตามความต้องการ ของ สถานประกอบการ ในกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัย นายเอกพงษ์ วรผล สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา

3 ปัญหาการวิจัย พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ2) พ.ศ มาตรา 6 ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง มีความสุข” เพื่อให้เป็นแนวทางแห่งการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกเฉกเช่นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเตรียมพร้อมด้านการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ประเทศไทย จำเป็นต้องเร่งพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดรับ กับประชาคมอาเซียน

4 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ระดับ ปวช. และ นักศึกษา ระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา ตามความต้องการ ของ สถานประกอบการ ในกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม ประเภทของสถานประกอบการ ลักษณะของสถานประกอบการ และ ขนาดของสถานประกอบการ 2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ระดับ ปวช. และ นักศึกษา ของ สถานประกอบการ ในกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะและ ประสบการณ์วิชาชีพ, ด้านวิชาการ, ด้านเจตคติที่ดีต่ออาชีพ และ ด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ 3. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับ ปวช. และ นักศึกษาระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา

5 คุณลักษณะที่พึประสงค์
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของหัวหน้างานในสถานประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ระดับ ปวช. และ นักศึกษาระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา ตามความต้องการ ของ สถานประกอบการ ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกด้านและจำแนกเป็นรายด้าน อันดับที่ คุณลักษณะที่พึประสงค์ ค่าเฉลี่ย ( Ẋ) S.D. แปลผล 1. ด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ 4.19 .55852 มาก 2. ด้านเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 4.17 .58988 3. ด้านทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ 3.94 .53378 4. ด้านวิชาการ 3.88 .49314 รวม 4.04 .47701

6 ด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ ด้านเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ตารางที่ 2 แสดง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ระดับ ปวช. และ นักศึกษาระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา ตามความต้องการ ของ สถานประกอบการ ในกรุงเทพมหานคร จำแนกเป็นรายด้าน และ รายข้อ อันดับที่ ด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ ด้านเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ด้านทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ ด้านวิชาการ 1. ให้ความร่วมมือและเต็มใจทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความตั้งใจในการทำงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความสนใจใฝ่รู้ในงานของสถานประกอบการ 2. มีมารยาทที่เหมาะสมและเข้ากับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถเรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว สามรถเรียนรู้และจัดระบบงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม 3. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ให้ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการปฎิบัติงานเป็นอย่างดี สามารถใช้เครื่องมือ – อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการปฎิบัติงานให้ดีขึ้นเสมอ

7 สรุปผลการวิจัย หัวหน้างานในสถานประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรียน ระดับ ปวช. และ นักศึกษาระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ เจ้าพระยา ตามความต้องการ ของ สถานประกอบการ ในกรุงเทพมหานคร โดยรวม ทุกด้าน อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย อันดับที่ 1 ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพและ มนุษย์สัมพันธ์ อันดับที่ 2 ได้แก่ ด้านเจตคติที่ดีต่ออาชีพ อันดับที่ 3 ได้แก่ ด้านทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ และ อันดับที่ 4 อันดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านวิชาการ

8 แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.ในด้านทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ คือ มุ่งเน้นกระบวนการกลุ่ม การทำงานเป็นทีม การทำงานที่มีการบูรณาการหลากหลายสาขาวิชา การจัดกิจกรรมการแข่งขันการทำงาน การจัดทำโครงงานต่าง ๆ แบบบูรณาการ การจัดกิจกรรมฝึกแก้ปัญหาและการอภิปรายจาก สถานการณ์ 2. ในด้านวิชาการ คือ เน้นภาคปฎิบัติมากขึ้น ศึกษาดูงานอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ส่งเสริมการอบรมสัมมนา ฝึกให้ผู้เรียนได้จัดงานอบรมสัมมนาเอง 3. ในด้านเจตคติที่ดีต่ออาชีพ คือ จัดสร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นคนกระตือรือร้นและรู้จัก คิด รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และฝึกการทำงานกับผู้คนที่หลากหลาย ปลูกฝังความ จงรักภักดีต่อองค์กร ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในการทำงานและมีความซื่อสัตย์ 4. ในด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ คือ ส่งเสริมและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำ ให้คนมีเหตุมีผล จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้เป็นคนใจกว้าง รับฟังผู้อื่น มีกิจกรรมที่ทำงาน ร่วมกันหรือทำงานเป็นทีม อบรมให้เป็นผู้รู้จัคิดวิเคราะห์และการรับฟัง จัดแข่งกีฬา โครงการกีฬาสี

9 ผลกระทบหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัย
จากผลการศึกษาวิจัยที่พบ จะเห็นได้ว่าสถานประกอบการให้ความสำคัญใน เรื่องของคุณลักษณะทางด้านของคนดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มากกว่าคนเก่ง อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการยังไม่ให้ความสำคัญ ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 เท่าที่ควร อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีประโยชน์ในการนำไปสู่การ ประชุมกลุ่มสนทนา (Focus Group) เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน – นักศึกษา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดรับกับ ประชาคมอาเซียน เป็นไปตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และสนองตอบความ ต้องการของสถานประกอบการ

10 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอผลงานวิจัย โดย : นายเอกพงษ์ วรผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google