งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการศึกษาการสร้างจิตอาสา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้วยโครงการจิตอาสานอกสถานที่ ปีการศึกษา 2555 นางสาวสุธาริณี วาคาบายาซิ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการศึกษาการสร้างจิตอาสา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้วยโครงการจิตอาสานอกสถานที่ ปีการศึกษา 2555 นางสาวสุธาริณี วาคาบายาซิ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการศึกษาการสร้างจิตอาสา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้วยโครงการจิตอาสานอกสถานที่ ปีการศึกษา นางสาวสุธาริณี วาคาบายาซิ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

2 ปัญหาการวิจัย ปัจจุบันเป็นสังคมที่รีบเร่งและแข่งขันกันตลอดเวลา ทั้งในโลก ของการทำงาน การเรียน แม้กระทั่งภายในครอบครัว ทำให้การเอื้อเฟื้อและแบ่งปันลดน้อยลง เราไม่เห็นความสำคัญของ “การให้” เพราะรู้สึกว่าเสียเวลาหรือเสียเปรียบคนอื่น โครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามความสมัครใจ เพื่อฝึกให้รู้จักความรับผิดชอบ ความดีงาม และความรู้สึกเสียสละต่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆนอกเหนือจากความสุขทางใจ

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักการฝึกฝนตนให้เป็น ประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 2. เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อ สังคมตามความสมัครใจ 3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะ อันพึงประสงค์

4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เรียงความบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็น เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา จำนวน 130 ฉบับ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ปีการศึกษา 2555 2. คำให้สัมภาษณ์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ดำเนินโครงการปันความรู้ สู่ชุมชน รุ่นที่ 5

5 ขั้นตอนการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 1/2555 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1-2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ ๓ วัยฯ ดินแดง กรุงเทพฯ 2. ภาคเรียนที่ 2/2555 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่1 ทุกสาขาวิชา เลือกกิจกรรมในการปฏิบัติจิตอาสาเพื่อสังคมห้องละ 1 แห่ง ตามความสมัครใจ เช่น บริจาคเลือด อวัยวะ เลี้ยงอาหารเด็ก คนชรา คนพิการ หรือเลี้ยงอาหารสุนัข แมวจรจัด โดยการถือกล่องรับบริจาค

6 สรุปผลการวิจัย เมื่อนักเรียนรู้จักการเอื้อเฟื้อและแบ่งปันตามโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว ได้ทำให้นักเรียนมีความสุขจาก “การให้” ซึ่งเป็นพลังทางบวกในการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดให้กับนักเรียน เพราะนักเรียนจะรู้สึกว่าตนเอง มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น เพราะได้พัฒนาตนเองทั้งในด้านความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม รู้สึกถึงใจเขาใจเรามากขึ้น และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่นักเรียนหลายคนคิดจะปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

7 ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา
1. โครงการปันความรู้สู่ชุมชน รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ การรับบริจาคห่วงอลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียม ขาที่ 113 3. การเล่านิทานให้เด็กเจ็บป่วยฟัง และมอบสิ่งของให้กำลังใจทหารที่ ได้รับบาดเจ็บ 4. การเลี้ยงอาหารเด็ก คนชรา ที่ด้อยโอกาส พิการ หรือถูกทอดทิ้ง 5. การเลี้ยงอาหารสุนัขและแมวจรจัด พิการ และ วัว ควายที่ถูกไถ่ชีวิต

8 กิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็กและคนชรา

9 โครงการปันความรู้สู่ชุมชน รุ่นที่ 7


ดาวน์โหลด ppt ผลการศึกษาการสร้างจิตอาสา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้วยโครงการจิตอาสานอกสถานที่ ปีการศึกษา 2555 นางสาวสุธาริณี วาคาบายาซิ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google