งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การวัดภาคปฏิบัติ โดย ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2 การวัดภาคปฏิบัติ การวัดความสามารถของบุคคลในการ
ทำงานอย่างใด อย่างหนึ่ง โดยบุคคล นั้นได้ลงมือปฏิบัติ พฤติกรรมที่แสดงออก / ชิ้นงาน

3 การวัดปฏิบัตินั้นจะพิจารณา ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้ในระดับใด

4 สามารถปฏิบัติตามได้ (Following)
สามารถปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง (Ability) สามารถทำได้อย่างราบรื่นด้วยไม่ติดขัด ( Continuing) สามารถทำได้อย่างชำนาญ (Autonomic)

5 ระดับของการวัดการปฏิบัติ
มีความจำเป็นจริง ต่ำ สูง ระดับ1 การแก้ปัญหาในกระดาษ ( Paper and Pencil Performance Test ) ระดับ2 การแก้ปัญหาเฉพาะส่วน ( Identification Test )

6 ระดับของการวัดการปฏิบัติ
ระดับ3 การปฏิบัติงานในสถานการณ์ ( Simulated Performance ) ระดับ4 การปฏิบัติงานจริง (Authentic Performance )

7 ปฏิบัติจากสถานการณ์จำลอง
สูง ปฏิบัติงาน ปฏิบัติจากสถานการณ์จำลอง แบบทดสอบ ระดับการรับรู้ แบบทดสอบเชิงจำแนก ต่ำ ภาพประกอบ ระดับความเป็นจริงของการวัดภาคปฏิบัติ

8 การประเมินโดยใช้เทคนิคการสังเกต
วิธีการที่ใช้ในการประเมินผลภาคปฏิบัติ การประเมินโดยใช้เทคนิคการสังเกต

9 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติ
1. วิเคราะห์หลักสูตร 2. คัดเลือกจุดประสงค์ 3. วิเคราะห์ภาระงาน 4. กำหนดวิธีการวัด 5. สร้างเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติ 6. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ


ดาวน์โหลด ppt คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google