งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวใจ Heart นางสาวพัชฎา บุตรยะถาวร ครูผู้สอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวใจ Heart นางสาวพัชฎา บุตรยะถาวร ครูผู้สอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวใจ Heart นางสาวพัชฎา บุตรยะถาวร ครูผู้สอน
วิชาชีววิทยา 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

2 ระบบไหลเวียนเลือดของมนุษย์
ระบบไหลเวียนเลือดของมนุษย์เป็นระบบเลือดแบบปิด ซึ่งทำหน้าที่ลำเลียงอาหาร แก็สออกซิเจน ไปสู่เซลล์ต่างๆ และนำแก็สคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียต่างๆ ออกจากเซลล์ รักษาสมดุลของร่างกาย ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ต่อสู้และป้องกันสิ่งแปลกปลอม รวมทั้งเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย ระบบไหลเวียนเลือดประกอบด้วย หัวใจหลอดเลือด และเลือด

3 หัวใจ Heart หัวใจ (Heart) เป็นอวัยวะที่ประกอบขึ้นด้วยกล้ามเนื้อหัวใจที่ไม่อยู่ภายใต้อำนาจจิตใจ หัวใจ) ด้านหน้าระหว่างปอดทั้ง 2 ข้าง เหนือกับบังลม (Diaphragm)โดยค่อนข้างซ้ายเล็กน้อย หัวใจเป็นอวัยวะที่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อทั้งหมด ภายในกลางทำหน้าที่เปรียบเสมือนปม 2 อันทํางานพร้อมกัน หัวใจจะวางตัวอยู่ในถุงตันที่เรียกว่า เยื่อหุ้มหัวใจ (Pericardial sac) เป็น Fibrous connective tissue หุ้มหัวใจไว้ ภายในถุงมีของเหลวหล่อลื่นอยู่ เพื่อป้องกันอันตรายจากการเสียดสีกับอวัยวะข้างเคียงขณะที่หัวใจมีการบีบและคลายตัว

4 ผนังด้านนอกของหัวใจจะมีหลอดเลือดโคโรนารี (Coronary) ทั้งหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ ทำหน้าที่นำเลือดมาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ภายในหัวใจมีลักษณะเป็นโพรงมี 4 ห้อง โดยแบ่งเป็นห้องบน 2 ห้อง เรียกว่า เอเตรียม (Atrium) ห้องล่าง 2 ห้อง เรียกว่า เวนตริเคิล (Ventricle) หัวใจห้องบนซ้ายและล่างซ้ายมีลิ้นไบคัสพิด (Bicuspid) คั่นอยู่ ส่วนห้องบนขวาและล่างขวามีลิ้นไตรคัสพิด (Tricuspid) คั่นอยู่ ซึ้งลิ้นทั้งสองนี้ทำหน้าที่คอยปิด-เปิด เพื่อไม่ให้เลือดไหลย้อยกลับ หัวใจทำหน้าที่สูบฉีดเลือดโดยการบีบตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจเป็นจังหวะ ทำให้เลือดไหลไปตามหลอดเลือดต่างๆ หลอดเลือดแดงจะขยายตัวตามจังหวะการบีบตัวของหัวใจ เราสามารถจับจังหวะนี้ได้ตรงตำแหน่งหลอดเลือดที่อยู่ใกล้กับผิวหนัง เรียกว่า ชีพจร (Pulse)

5 Pulmonary Semilunar Vale
The Heart Pulmonary Semilunar Vale Pulmonary Artery Aorta Pulmonary Vein Superior Venacava Aortic Semilunar Vale Right Atrium Left Atrium Tricuspid Valve Bicuspid Valve Left Ventricle Right Ventricle

6 หัวใจ

7 หัวใจ

8 หัวใจ

9 หัวใจ

10 กระบวนการทำงานของระบบไหลเวียนเลือด
ห้องเอเตรียมขวาจะรับเลือดจากหลอดเลือดดำซุพีเรีย เวนาคาวา (Superior Venacava) ซึ่งนำเลือดจากศีรษะและแขน และรับเลือดจากหลอดเลือดดำอินฟีเรีย เวนาคาวา (Inferior Venacava) ซึ่งนำเลือดมาจากลำตัวและขาเข้าสู่หัวใจ เมื่อเอเตรียมขวาบีบตัว เลือดจะเข้าสู่เวนตริเคิลขวาโดยผ่านลิ้นไตรคัสพิด จากนี้เมื่อเวนตริเคิลบีบตัว เลือดจะผ่านลิ้นพัลโมนารี เซมิลูนาร์ (Pulmonary Semilunar Value) ซึ่งเปิดเข้าสู่หลอดเลือดแดงพัลโมนารี (Pulmonary Artery) หลอดเลือดนี้นำเลือดไปยังปอดเพื่อแลกเปลี่ยนแก็ส โดยปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และรับออกซิเจน เลือดที่มีออกซิเจนสูงนี้จะไหลกลับสู่หัวใจทางหลอดเลือดดำพัลโมนารี (Pulmonary Vein) เข้าสู่ห้องเอเตรียมซ้าย เมื่อเอเตรียมซ้ายบีบตัว เลือดก็จะผ่านลิ้นไบคัสพิด เข้าสู่ห้องเวนตริเคิลซ้าย แล้วเวนตริเคิลซ้ายบีบตัวดันเลือดให้ไหลผ่านลิ้นเอออร์ติก เซมิลูนาร์ (Aortic Semilunar Value) เข้าสู่เอออร์ตา (Aorta) ซึ่งเป็นหลอดเลือดแดงใหญ่ จากเอออร์ตาจะมีหลอดแตกแขนงแยกไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย

11 กระบวนการทำงานของระบบไหลเวียนเลือด

12 ลักษณะการบีบตัว – คลายตัวของหัวใจ

13 คำศัพท์ Right Atrium = หัวใจห้องบนขวา Right Ventricle = หัวใจห้องล่างขวา Left Atrium = หัวใจห้องบนซ้าย Left Ventricle = หัวใจห้องล่างซ้าย Tricuspid Valve = ลิ้นหัวใจไตรคัสปิดวาล์ว (กั้นระหว่างหัวใจห้องบนขวากับล่างขวา) Bicuspid Valve (Mitral Vale)= ลิ้นหัวใจไบคัสปิดวาล์ว (กั้นระหว่างหัวใจห้องบนซ้ายกับล่างซ้าย) Pulmonary Vale = ลิ้นหัวใจพัลโมนารีเซมิลูนาร์ (กั้นระหว่างหัวใจห้องล่างขวากับเส้นเลือดพัลโมนารีอาร์เทอรี) Aortic Vale = ลิ้นหัวใจเอออร์ติกเซมิลูนาร์ (กั้นระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายกับเส้นเลือดเอออร์ตา) Pulmonary Artery = เส้นเลือดพัลโมนารีอาร์เทอรี (รับเลือดจากห้องล่างขวาไปฟอกที่ปอด) Pulmonary Vein = เส้นเลือดพัลโมนารีเวน (รับเลือดจากปอดส่งเข้าหัวใจห้องล่างซ้าย) Superior Venacava = เส้นเลือดสุพีเรียเวนาคาวา (รับเลือดดำจากร่างกายส่วนบน เช่น ศีรษะ คอ ไหล่ ไปที่ห้องบนขวา) Inferior Venacava = เส้นเลือดอินฟีเรียเวนาคาวา (รับเลือดดำจากร่างกายส่วนล่าง เช่น ขา เอว ลำตัว ไปที่ห้องบนขวา)

14 ให้นักเรียนศึกษากลไกการทำงานของหัวใจจากวีดีโอต่อไปนี้

15 The End


ดาวน์โหลด ppt หัวใจ Heart นางสาวพัชฎา บุตรยะถาวร ครูผู้สอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google