งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำไมต้องรู้สุขอนามัยด้านอาหาร?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำไมต้องรู้สุขอนามัยด้านอาหาร?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

0 Food Hygiene Training (การอบรมสุขอนามัยทางด้านอาหาร)

1 ทำไมต้องรู้สุขอนามัยด้านอาหาร?
Why food hygiene? ทำไมต้องรู้สุขอนามัยด้านอาหาร? Food-borne illness can be serious and distressing การเจ็บป่วยจากอาหารอาจรุนแรงและทำให้ทุกข์ทรมาน Training is a legal requirement กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการอบรม Food-borne illness figures are increasing การเจ็บป่วยจากอาหารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น Customers will take their business away ลูกค้าหันไปประกอบธุรกิจที่อื่น Legal action could be taken by enforcement officers มีบทลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยสุขอนามัยทางด้านอาหาร Compensation claims from sufferers ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เดือดร้อน

2 Common symptoms of food-borne illness อาการที่พบในผู้ที่ป่วยจากอาหาร
Vomiting (อาเจียน) Diarrhoea (ท้องเสีย) Nausea (คลื่นไส้) Abdominal and stomach pains (ปวดท้อง) Fever/high temperature (มีไข้/ตัวร้อน)

3

4 Types of bacteria ประเภทของเชื้อแบคทีเรีย
Pathogenic (จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค) cause illness in humans (ทำให้ป่วย) difficult to detect (ตรวจพบยาก) Spoilage (เชื้อที่ทำให้ของเสีย) make food perish/rot/spoil (ทำให้อาหารเน่าเสีย) signs easy to detect (ตรวจพบได้ง่าย)

5 Sources of pathogenic bacteria แหล่งของเชื้อแบคทีเรีย
Raw foods (อาหารดิบ) raw meats, poultry, fish and shellfish เนื้อ, เป็ด, ไก่, ปลา, หอยดิบ Soil, dirt and dust (ดิน,ของสกปรก) unwashed vegetables and salads ผัก ผลไม้ที่ไม่ผ่านการล้าง Pests and domestic pets (สัตว์รังควานและสัตว์เลี้ยง) Humans (มนุษย์) hands, hair, nose and throat, infected cuts มือ, ผม, จมูก และลำคอที่มีเชื้อโรค Food waste (เศษอาหาร) Airborne dust (เชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศ) Untreated water and sewage (น้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล)

6 How bacteria multiply การเพิ่มจำนวนของเชื้อแบคทีเรีย
Divide into 2 (binary fission) แบ่งตัวเป็น 2 ตัว As quickly as minutes อย่างรวดเร็วใน นาที After several hours can be millions หลายชั่วโมงผ่านไปอาจเพิ่มเป็นล้านๆตัว

7 High risk foods อาหารที่มีความเสี่ยงสูง
Cooked meat and poultry products เนื้อและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกปรุง Milk, cream, ice cream นม, ครีม, ไอศครีม Sauces, gravies ซอส, น้ำเกรวี่ Cooked dairy products ผลิตภัณฑ์จากนมปรุง Fish and shellfish – cooked or in some cases raw ปลาและหอยปรุงสุกหรือดิบ Any food containing the above อาหารที่มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาแล้ว

8 Managing high risk foods การจัดการกับอาหารที่มีความเสี่ยงสูง
Control temperature ควบคุมอุณหภูมิ Ensure heat processing is thorough ให้ผ่านการปรุงด้วยความร้อน Avoid handling หลีกเลี่ยงการจับต้อง Keep covered or wrapped ปิดหรือคลุมให้มิดชิด Keep separate from raw foods เก็บแยกจากอาหารที่ยังไม่ผ่านการปรุงสุก

9 Chemical contamination การปนเปื้อนของสารเคมี
Cleaning chemicals น้ำยาทำความสะอาด Pesticides ยาฆ่าแมลง Maintenance – oils, grease, paints น้ำมัน, สี Metals – storage in opened cans, dissolved from cooking containers โลหะที่หลอมละลายจากภาชนะที่ใช้บรรจุหรือปรุงอาหาร

10 Physical contamination การปนเปื้อนทางกายภาพ
Pests – fur, droppings, bodies แมลง – ตัว, ขน, น้ำลาย Product – bone, stones, shell ผลิตภัณฑ์ – กระดูก, หิน, เปลือก Premises – brick, glass, airborne dust อาคาร – อิฐ, แก้ว, ฝุ่น People – hair, pens, buttons, cigarettes, jewellery คน – ผม, ปากกา, กระดุม, บุหรี่, เครื่องประดับ Packaging – string, metal staples, plastic บรรจุภัณฑ์ – เชือก, ลวดเย็บกระดาษ, พลาสติก Process – equipment, maintenance กระบวนการ – อุปกรณ์, การซ่อมบำรุง

11 What temperature is the DANGER ZONE?
100oC 63oC 37oC 5oC -18oC d a n g e r z o n e

12 Thawing Food การละลายอาหารแช่แข็ง
There are only three safe ways to thaw foods, and you must plan ahead to allow enough time to do it right: มีวิธีที่ปลอดภัยเพียง 3 วิธีเท่านั้นในการละลายอาหารแช่แข็งและคุณต้องวางแผนขั้นต่อไปให้เพียงพอต่อเวลาที่มี ดังนี้

13 ละลายอาหารแช่แข็งด้วยการน้ำเข้าไมโครเวฟ โดยคุณจะต้องนำไปปรุงอาหารทันที
1.Thaw food in the refrigerator; it may take a few hours or a few days. This is the best and safest way. Be sure to put meat in a container to catch the meat juices and to keep them from dripping on the food below. ละลายอาหารในตู้เย็น อาจต้องใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง หรือ 2-3 วัน นี่คือวิธีที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุด ขอให้แน่ใจว่าได้วางเนื้อไว้ในที่เก็บเพื่อเก็บน้ำที่ละลายจากเนื้อนั้นและป้องกันไม่ให้น้ำนั้นหยดลงสู่อาหารเบื้องล่าง 2.Hold the food under cool, running water, never under warm or hot water. ละลายอาหารแช่แข็งภายใต้น้ำเย็นที่ไหลริน อย่าละลายด้วยน้ำอุ่นหนือน้ำร้อนเด็ดขาด 3.In a microwave oven; you must then cook it or serve it right away. ละลายอาหารแช่แข็งด้วยการน้ำเข้าไมโครเวฟ โดยคุณจะต้องนำไปปรุงอาหารทันที

14 Never thaw food at room temperature,. on a counter or in warm water
Never thaw food at room temperature, on a counter or in warm water These methods let harmful bacteria grow to high numbers (the "Danger Zone Zone"). อย่าละลายอาหารแช่แข็งที่อุณหภูมิห้อง บนโต๊ะหรือในน้ำอุ่น วิธีเหล่านี้จะอนุญาตให้แบคทีเรียเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว (ภาวะอันตราย)

15

16 ขอให้นำสิ่งที่พูดกันวันนี้ไปปฏิบัติด้วย
Put what we talk about today in to practice!


ดาวน์โหลด ppt ทำไมต้องรู้สุขอนามัยด้านอาหาร?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google