งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณธรรมในศตวรรษที่ ๒๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณธรรมในศตวรรษที่ ๒๑"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณธรรมในศตวรรษที่ ๒๑

2 พัฒนาใคร ทุกคน ทุกอายุ เริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา ถึงเชิงตะกอน ทุกสถานะ
พัฒนาคุณธรรม ทุกคน ทุกอายุ เริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา ถึงเชิงตะกอน ทุกสถานะ ทุกโอกาส

3 ภาพใหญ่ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพราะเป็นรากเหง้าของศีลธรรมเสื่อมทราม ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา และตอนเป็นเด็กเล็ก การฝึกฝนคุณธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา อยู่ในทุกกิจกรรมเรียนรู้ ทุกวิชา ทุกห้องเรียน เป็นส่วนหนึ่งของ Active Learning ที่เป็นการเรียนจากการปฏิบัติ ตามด้วยโยนิโสมนสิการ (Reflection)

4 HPA Axis Impaired Executive Function Development
Chronic stress HPA Hyperactivity ปิดสวิตช์ HPA Impaired Executive Function Development สมาธิจดจ่อ รู้จักรอคอยสิ่งที่ดีกว่า บังคับใจตนเองได้ ไม่วู่วาม มุมานะ ไม่ย่อท้อ มองโลกในแง่ดี รู้ผิดชอบ ชั่วดี ความสามารถปรับตัว ลักษณะนิสัย

5 Sigmund Freud : พฤติกรรมมนุษย์ไม่ได้อยู่ใต้เหตุผล
แต่อยู่ใต้จิตใต้สำนึก การฝึกพฤติกรรม เป็นการฝึกความสัมพันธ์ Pre-frontal cortex - Limbic system ให้ L ทำงานตามที่ตกลงกับ P ไว้ก่อนแล้ว ทำให้สมองสัตว์เลื้อยคลานเชื่อง ทำตามการฝึกของสมองมนุษย์ EF แข็งแรง คนที่ HPA Axis อ่อนแอ ฝึกยาก

6 เปลี่ยนเป้าหมายของการศึกษา
จากเรียนเพื่อสอบ เป็นเรียนเพื่อพัฒนารอบด้าน ทั้ง Cognitive และ Non-cognitive Development (ลักษณะนิสัย) พัฒนาพหุปัญญา

7 ครูมี Classroom Skills
กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ ออกแบบการเรียนรู้ เพื่อศิษย์บรรลุ ตั้งคำถาม ประเมินเพื่อพัฒนา (Embedded Formative Assessment) + ให้คำแนะนำป้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ (Constructive Feedback)

8 เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้
เป็น Active Learning จากรับถ่ายทอดความรู้สำเร็จรูป เป็นฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างความรู้ขึ้นภายในตน จากผัสสะของตน แล้วใคร่ครวญไตร่ตรอง (Reflection/AAR) สอบทานกับทฤษฎี/ตำรา ใคร่ครวญไตร่ตรองเชิงจิตวิญญาณด้วย ใคร่ครวญไตร่ตรองรวมหมู่ (Collective Reflection)

9 กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้จากง่ายไปยาก
เข้าใจ ปฏิบัติ / ประยุกต์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน พัฒนาทักษะการเรียนรู้ เปลี่ยนกระบวนทัศน์

10 ไตรยางค์แห่งการเรียนรู้
ประเวศ วะสี รู้ทำ ฐานวัฒนธรรม รู้คิด - ฐานวิทยาศาสตร์ รู้แจ้ง - ฐานจิต ระบบการศึกษาที่แก้ความทุกข์ยากของคนทั้งแผ่นดิน

11 เปลี่ยนการเรียน ร. ร่วมมือกับเพื่อน ร. แข่งกับเพื่อน ร. เป็นทีม
ร. คนเดียว ร. รับถ่ายทอด ปฏิบัติได้ - จบ ครูสอน ครูบอก ร. ร่วมมือกับเพื่อน ร. เป็นทีม ร. สร้าง ค. จากการปฏิบัติ ปฏิบัติได้ - อธิบายได้ ครูฝึก + ชวนไตร่ตรอง ครูถาม

12 สอนเด็กให้เป็นคนดี ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)
จริยธรรม (Ethics) ช่วยเหลือผู้อื่น (Help) ให้อภัย (Forgiveness) ความเห็นใจ (Compassion) เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น (Empathy) การยอมรับ (Acceptance) ความกล้าหาญทางสังคม (Social Courage)

13 ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ จิตอาสา

14 “เด็กๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว ยังจะต้องหัดทำการงาน และทำความดีด้วย
เพราะการทำการงานจะช่วยให้มีความสามารถ มีความขยันอดทน พึ่งตนเองได้ และการทำความดีนั้นจะช่วยให้มีความสุขความเจริญ ทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกต่ำ” พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๙

15 ฝึกครู ทักษะ “โค้ชคุณธรรม” “โค้ชครบด้าน”
และพ่อแม่ ทักษะ “โค้ชคุณธรรม” “โค้ชครบด้าน” แทรกอยู่ในทุกกิจกรรม แบบไม่รู้ตัว เป็นที่ปรึกษา ตามแนว สอนเด็กให้เป็นคนดี ฝึกปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณธรรมในศตวรรษที่ ๒๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google