งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายในการควบคุมและจัดการ น้ำอับเฉาเรือและตะกอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายในการควบคุมและจัดการ น้ำอับเฉาเรือและตะกอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายในการควบคุมและจัดการ น้ำอับเฉาเรือและตะกอน
เรือตรี ปรีชา เพ็ชรวงศ์ รองอธิบดี กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

2 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาขององค์การฯ ให้มากขึ้น ปฏิบัติตามพันธกรณีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมขององค์การฯ เพิ่มขึ้น แสดงบทบาทในการประชุม มีส่วนในการเสนอระเบียบข้อบังคับหรือทางเลือก เพื่อลดข้อเสียเปรียบ

3 การควบคุมและจัดการน้ำอับเฉาในประเทศไทย
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย มาตรา 119 ห้ามทิ้งอับเฉาลงในแหล่งน้ำ อันจะก่อให้เกิดการตื้นเขินหรือสกปรก ให้อำนาจในการอนุญาตให้ทิ้งอับเฉา ยังขาดวิธี หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน

4 ทิศทางในการควบคุมและจัดการน้ำอับเฉา
รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล รักษาสิทธิและผลประโยชน์ด้านการขนส่งทางทะเล นำข้อมูลทางวิชาการและประสบการณ์ จากทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง มากำหนดทิศทางการดำเนินการของประเทศไทย

5 ขั้นตอนที่ต้องก้าวไปด้วยกัน
ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สำรวจ กฎหมายภายใน ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีอยู่ กำหนดกรอบการดำเนินการ การประสานงาน การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน การประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการควบคุม การประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้ และการติดตามตรวจสอบ


ดาวน์โหลด ppt นโยบายในการควบคุมและจัดการ น้ำอับเฉาเรือและตะกอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google