งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตามอาตมาไปอ่านภาษาบาลีกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตามอาตมาไปอ่านภาษาบาลีกัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตามอาตมาไปอ่านภาษาบาลีกัน

2 การอ่านคำบาลีไม่ยากเลย
โดย ครูชุติมา นาคเอี่ยม คลิกเข้าไปเลย

3 จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนรู้จักคำที่มีจากภาษาบาลีมากขึ้น
เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านคำที่มาจากภาษาบาลีได้ถูกต้อง คลิก

4 ประวัติของภาษาบาลี ความหมาย
" บาลี " หรือ " ปาลิ " ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ คือ ภาษาที่ใช้เป็นหลักในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท , พระพุทธพจน์ ( ป. , ส. , ปาลิ ) และตามปทานุกรม บาลี-อังกฤษ ของสมาคมบาลีปกรณ์ในประเทศอังกฤษแสดงไว้ 2 รูป คือ ปาลิ, ปาฬิ ให้ความหมาย 2 นัย คือ  คลิก

5 1. แถว , แนว เช่น ทนตปาลิ แปลว่า แถวแห่งฟัน
1. แถว , แนว เช่น ทนตปาลิ แปลว่า แถวแห่งฟัน ปริยัติธรรม , ตำราธรรมของพระพุทธศาสนาที่เป็นหลักดั้งเดิมและใช้เป็นภาษาที่อธิบายขยายความพระพุทธพจน์ เช่น อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และโยชนา ตามลำดับ นักปราชญ์ทางภาษาและนักการศาสนาให้ความเห็นว่า คือ ภาษาท้องถิ่นของชาวมคธ และเป็นภาษาที่รวบรวมพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมด ในปัจจุบันเรียกว่าพระไตรปิฎก คลิก

6 การอ่านพยัญชนะภาษาบาลี
พยัญชนะในภาษาบาลี มี 36 ตัว แบ่งเป็นพยัญชนะวรรค 5 วรรค คือ กะ วรรค คือ ก ข ค ฆ ง มีฐานเสียงเกิดที่คอ จะ วรรค คือ จ ฉ ช ฌ ญ มีฐานเสียงเกิดที่เพดานปาก ฏะ วรรค คือ ฏ ฐ ฑ ฒ น มีฐานเสียงเกิดที่ปุ่มเหงือก ตะ วรรค คือ ต ถ ท ธ น มีฐานเสียงเกิดที่ฟัน ปะ วรรค คือ ป ผ พ ภ ม มีฐานเสียงเกิดที่ริมฝีปาก พยัญชนะเศษวรรค หรือ วรรค มี 8 ตัว คือ ย ร ล ว ส ห ฬ ( มีเสียงเกิดจากฐานต่างกันไป ) หมายเหตุ พยัญชนะทุกตัวสระ "อะ" อยู่ในตัว เวลาอ่านต้อง อ่านว่า กะ ขะ คะ ฆะ งะ เป็นต้นเหมือนกันทุกวรรค คลิก

7 การอ่านสระในภาษาบาลี
สระในภาษาบาลี มี 8 ตัว คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ เมื่อนำไปใช้ก็เขียนรูปสระคงตัว อ่านออกเสียงเหมือนในภาษาไทย คลิก

8 หลักการอ่านภาษาบาลี มีหลักกว้าง ๆ ดังนี้ 1
หลักการอ่านภาษาบาลี มีหลักกว้าง ๆ ดังนี้          1. พยัญชนะตัวใดที่เขียนโดด ๆ โดยไม่มีสระ ให้อ่านออกเสียง " สระอะ " ( การสะกดแบบบาลีจะไม่ใช้สระอะ )    พยัญชนะที่สระอื่นกำกับก็ออกเสียงตามนั้น เช่น โลภ อ่านว่า โล -พะ              ภควา       อ่านว่า ภะ - คะ - วา               สุคติ       อ่านว่า สุ  -คะ - ติ สุข อ่านว่า สุ -ขะ จิต อ่านว่า จิด- ตะ คลิก

9 2. การสะกดแบบบาลี มีการใช้ " พินทุ " โดยเขียนเป็นจุดใต้พยัญชนะ(  ฺ  )มีหลักการ ดังนี้ เมื่อใช้พินทุจุดใต้พยัญชนะตัวใด พยัญชนะตัวนั้นเป็นตัวสะกด ไม่ต้องออกเสียง เช่น    โหนฺตุ อ่านว่า โหน - ตุ     มหนฺตา อ่านว่า มะ - หัน - ตา     สุขิตตฺตา อ่านว่า สุ - ขิ - ตัด - ตา    องฺควรสฺส อ่านว่า อัง - คะ - วะ - รัด- สะ  คลิก

10 พฺราหฺมณ อ่านว่า พราม - มะ - ณะ
2.2 บางครั้งใช้พินธุจุดใต้พยัญชนะ เพื่อให้เป็นตัวควบกล้ำ ในกรณีนี้ให้อ่านออกเสียงกึ่งมาตรา เช่น กตฺวา อ่านว่า กัด - ตวา ( เสียง ตะ หน้า วา ออก กึ่งมาตรา ) พฺยาธิ อ่านว่า พยา - ธิ ( เสียง พะ หน้า ยา ออกกึ่งมาตรา ) พฺราหฺมณ อ่านว่า พราม - มะ - ณะ ( เสียง พะ หน้า รา ออกเสียงกึ่งมาตรา คลิก

11 2.3 ในการสะกดแบบบาลี มีการใช้ “นิคหิต”
ในการสะกดแบบบาลี มีการใช้ “นิคหิต” ( เขียนเป็นวงกลมเล็ก ๆ ) ถือว่าเป็นพยัญชนะ ออกเสียง แม่กง คือใช้ตัว ง เป็นตัวสะกด เช่น    ปริยาวรุ   อ่านว่า ปะ- ริ- ยา- วะ- รุง ปรํ อ่านว่า ปะ - รัง     ชีวิตํ อ่านว่า ชี - วิ - ตัง     องฺคํ อ่านว่า อัง - คัง  อรหํ อ่านว่า อะ -ระ -หัง ทุติยํ อ่านว่า ทุ -ติ – ยัง ทิวารตฺตึ อ่านว่า ทิ- วา- รัด- ติง คลิก

12 ลองอ่านคำเหล่านี้ อทํ อ่านว่า...................................
อทํ อ่านว่า อํสโต อ่านว่า พฺยคฺฆสฺส อ่านว่า ตฺยชฺช อ่านว่า สลฺลวิทฺโธ อ่านว่า กีฬึสุ อ่านว่า ปุถุ อ่านว่า ชิญฺชโรทกํ อ่านว่า คลิกไปดูเฉลย

13 เฉลย อทํ อ่านว่า อะ -ทัง อํสโต อ่านว่า.อัง –สะ-โต
อทํ อ่านว่า อะ -ทัง อํสโต อ่านว่า.อัง –สะ-โต พฺยคฺฆสฺส อ่านว่า..พฺยัก-คัด-สะ ตฺยชฺช อ่านว่า ตฺยัด -ชะ สลฺลวิทฺโธ อ่านว่า.สัน-ละ-วิด-โท กีฬึสุ อ่านว่า..กี-ลิง-สุ ปุถุ อ่านว่า..ปุ-ถุง. ชิญฺชโรทกํ อ่านว่า...ชิน-ชะ-โร-ทะ-กัง.... ถูกหรือเปล่า

14 เท่านี้ก็อ่านภาษาบาลีได้แล้วนะโยม
ไปอ่านเรื่อง เวสสันดร กัณฑ์มัทรีกันได้แล้วนะคะ

15 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ตามอาตมาไปอ่านภาษาบาลีกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google