งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วรรณกรรมในสมัยอยุธยามีอยู่มากตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง จนตลอดระยะเวลาของ กรุงศรีอยุธยาวรรณกรรมที่ดีเด่นจนได้รับการยกย่องเป็นวรรณคดีมีอยู่หลายเรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วรรณกรรมในสมัยอยุธยามีอยู่มากตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง จนตลอดระยะเวลาของ กรุงศรีอยุธยาวรรณกรรมที่ดีเด่นจนได้รับการยกย่องเป็นวรรณคดีมีอยู่หลายเรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วรรณกรรมในสมัยอยุธยามีอยู่มากตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง จนตลอดระยะเวลาของ กรุงศรีอยุธยาวรรณกรรมที่ดีเด่นจนได้รับการยกย่องเป็นวรรณคดีมีอยู่หลายเรื่อง ส่วนใหญ่จะอยู่ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นต้นมา มีวรรณกรรมเกิดขึ้นหลายประเภท เช่น กาพย์ห่อโคลง นิราศ ฉันท์ เป็นต้น มีทั้งเรื่องที่แต่งเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เรื่องประเภท สดุดีวีรกรรมของพระมหากษัตริย์ การบรรยายความสวยงามของธรรมชาติ ความเชื่อในธรรมชาติ และเรื่องการเกี้ยวพาราสี

3 ตัวอย่าง.... ๑) โคลงซะลอพระพุทธไสยาสน์ ๒) นันโทปนันทสูตรคำหลวง ๓) พระมาลัยคำหลวง ๔) กาพย์เห่เรือ ๕) กาพย์ห่อโคลงประพาสทองแดง ๖) กาพย์ห่อโคลงนิราศ (ธารโศก) ๗) เพลงยาวเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร ๘) บทละครเรื่องดาหลังและอิเหนา ๙) โคลงนิราศพระบาท ๑O) กลบทสิริวิบุลกิติ ๑๑) ปุณโณวาทคำฉันท์

4 วรรณคดี ที่ปรากฏในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีอยู่ดังนี้
วรรณคดี ที่ปรากฏในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีอยู่ดังนี้ พระนิพนธ์ในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศใช้คำประพันธ์ร้อยกรอง ประเภทโคลงสี่สุภาพเพื่อบันทึกเรื่องราว ประพันธ์โดย เจ้าฟ้าอภัยใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ มีเพียง ๒๕ บท เพื่อพรรณนาความรู้สึกที่ต้องจากนางที่รัก และบันทึกการเดินทางจากกรุงศรีอยุธยาไปลพบุรี

5 ประพันธ์โดยเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทร่ายยาว
เพื่อสอนศาสนาพุทธ ประพันธ์โดยเจ้าฟ้าธรรมธิเบศรใช้คำประพันธ์ร้อยกรองประเภทร่าย มีโคลงสี่สุภาพในตอนท้าย เพื่อสอนศาสนาพุทธและเมื่อพบพระศรีอาริยเมตไตรย

6 กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก กาพย์ห่อโคลงประพาสธาร
กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก  กาพย์ห่อโคลงประพาสธาร ทองแดงประพันธ์โดยเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร ใช้คำประพันธ์ร้อยกรองประเภท กาพย์ห่อโคลง ยกเว้นกาพย์เห่เรือใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกาพย์เห่ เพื่อใช้เห่เรือในการเสด็จประพาสพระพุทธบาทของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก เพื่อพรรณนาถึงนางในนิราศ กาพย์ห่อโคลง ประพาสธารทองแดง เพื่อพรรณนาธรรมชาติในการเดินทางจากอยุธยา ไปยังพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรี

7 ๖.เพลงยาวเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร ประพันธ์โดย เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกลอนเพลง เพื่อแสดงความรัก แสดงโวหารต่างๆ ตัวอย่างเช่น “ปางพี่มาดหมายสมานสุมาลย์สมร ดังหมายดวงหมายเดือนดารากร อันลอยพื้นอัมพรโพยมพราย แม้นพี่เหิรเดินได้ในเวหาส ถึงจะมาดก็ไม่เสียซึ่งแรงหมาย มิได้ชมก็พอได้ดำเนินชาย เมียงหมายรัศมีพิมานมอง”

8 ๗.บทละครเรื่องดาหลังและอิเหนา (อิเหนาใหญ่และอิเหนาเล็ก) อิเหนาใหญ่ (ดาหลัง) เจ้าฟ้าหญิงกุณฑล อิเหนาเล็ก    เจ้าฟ้าหญิงมงกุฎ ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกลอนบทละคร เพื่อใช้เล่นละคร

9 ประพันธ์โดย พระมหานาค วัดท่าทราย ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทคำฉันท์ เพื่อบันทึกการสมโภชพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรี ประพันธ์โดย พระมหานาค วัดท่าทราย ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ เพื่อบันทึกการเดินทาง

10 ๑๐.กลบทศิริบุลกิตติ ประพันธ์โดย หลวงศรีปรีชา (เซ่ง) ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกลอนกลบท (๘๖ ชนิด) เพื่อเล่านิทานชาดก และเพื่อเป็นอานิสงส์ให้สำเร็จเป็นพระรหันต์

11 นางสาว นัฏชนันท์ เชาวน์เสฏฐกุล เลขที่ ๗
ม. ๕/๓ นางสาว นัฏชนันท์ เชาวน์เสฏฐกุล เลขที่ ๗ นางสาว พิชามญชุ์ หว่างสกุล เลขที่ ๘ นางสาว อภิญญา มาลินีรัตน เลขที่ ๑๐ นางสาว ปภาวริณ จันทรา เลขที่ ๑๕ นางสาว ณัฐชนก ถาวรมาศ เลขที่ ๒๕ นางสาว พิชญาภา ปานแก้ว เลขที่ ๒๘

12 จบการนำเสนอ :D ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วรรณกรรมในสมัยอยุธยามีอยู่มากตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง จนตลอดระยะเวลาของ กรุงศรีอยุธยาวรรณกรรมที่ดีเด่นจนได้รับการยกย่องเป็นวรรณคดีมีอยู่หลายเรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google