งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อความรู้เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อความรู้เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อความรู้เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เสนอ สื่อความรู้เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง กลอนสี่

2 ลักษณะคำประพันธ์ของกลอนสี่
จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และเข้าใจ ลักษณะคำประพันธ์ของกลอนสี่

3 กลอนสี่ แผนภูมิ แบบทดสอบ ตัวอย่างคำประพันธ์ ลักษณะคำประพันธ์ ออกจากโปรแกรม ผู้พัฒนาโปรแกรม

4 แผนภูมิ กลอนสี่ บาทเอก บาทโท

5 ตัวอย่างคำประพันธ์กลอนสี่
เด็กไทยวันนี้            ต้องดีต้องเก่ง   ต้องช่วยตัวเอง               ต้องเร่งก้าวไป        ซื่อสัตย์อดทน           ฝึกฝนวินัย   เรารักเมืองไทย               ร่วมใจทำดี บาทเอก บาทโท

6 ลักษณะคำประพันธ์ ๑.  บทหนึ่งมี ๒ บาท บาทที่ ๑ เรียกว่าบาทเอกมี ๒ วรรค คือวรรคสดับและ วรรครับ บาทที่ ๒ เรียกว่าบาทโทมี ๒ วรรค คือวรรครองและวรรคส่ง แต่ละวรรคจะมี ๔ คำ รวมบทหนึ่งมี ๑๖ คำ ๒.  สัมผัสมีดังนี้      คำสุดท้ายของวรรคสดับ สัมผัสกับคำที่ ๒ ของวรรครับ      คำสุดท้ายของวรรครับสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรครอง      คำสุดท้ายของวรรครอง สัมผัสกับคำที่ ๒ ของวรรคส่ง ถ้าจะแต่งบทต่อไปต้องให้คำสุดท้ายของวรรคส่งของบทต้น สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรครับของบทต่อไปเสมอ เรียกว่า สัมผัสระหว่างบท

7 ตัวอย่างกาพย์ยานี ๑๑ เพราะครูผู้นำทาง ใช่เรือจ้างรับเงินตรา
พุ่มพานจึงนำมา กราบบูชาพระคุณครู หญ้าแพรกแทรกดอกไม้ พร้อมมาลัยอันงามหรู เข็มดอกออกช่อชู จากจิตหนูผู้รู้คุณ

8 ๑. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของกลอนสี่
แบบทดสอบ ๑. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของกลอนสี่ ก. หนึ่งบทมี ๔ วรรค ข. หนึ่งบทมี ๔ บาท ค. หนึ่งบทมี ๔ บรรทัด ง. ทุกข้อ

9 ๒. วรรคที่ ๔ เรียกว่า วรรคอะไร
๒. วรรคที่ ๔ เรียกว่า วรรคอะไร ก. วรรครับ ข. วรรครอง ค. วรรคส่ง ง. วรรคสดับ

10 ๓. วรรคใด คือสัมผัสระหว่างบท
๓. วรรคใด คือสัมผัสระหว่างบท ก. วรรคส่ง กับ วรรครับ ข. วรรคส่ง กับ วรรครับ ค. วรรคส่ง กับ วรรครับ ง. วรรคส่ง กับ วรรครับ

11 ๔. กลอนสี่ ๑ บท มีสัมผัสระหว่างวรรคเท่าใด
๔. กลอนสี่ ๑ บท มีสัมผัสระหว่างวรรคเท่าใด ก. ๑ คู่ ข. ๒ คู่ ค. ๓ คู่ ง. ๔ คู่

12 ควรเติมประโยคใด จึงจะเหมาะสม
นกอยู่บนฟ้า ควรเติมประโยคใด จึงจะเหมาะสม ก. ลูกปลาว่ายน้ำ ข. ผักหญ้าเขียวสด ค. ยายตาทำไร่ ง. ลูกตาสดใส

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 แหล่งข้อมูลอ้างอิง http://www.st.ac.th/bhatips/gahpglon11.htm

24


ดาวน์โหลด ppt สื่อความรู้เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google