งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่1 โรคติดต่อนำโดยแมลง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่1 โรคติดต่อนำโดยแมลง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่1 โรคติดต่อนำโดยแมลง
ที่ปรึกษา นายแพทย์ศิริศักดิ์ วรินทราวาท นายแพทย์สราวุธ สุวัณณทัพพะ นายแพทย์จีรพัฒน์ ศิริชัยสินธพ ผู้นำเสนอ นางเสาวนิต วิชัยขัทคะ กลุ่มมาลาเรีย สมาชิกกลุ่ม สคร 1-12

2 แนวโน้มปัญหาของโรค โรคไข้เลือดออก
เกิดแพร่กระจายทั่วประเทศ ปัญหามากในเขตที่มีประชากรหนาแน่น เกิดในอายุ 15 ปี ขึ้นไป และมีความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นในกลุ่มนี้ แพทย์ทางอายุรกรรมในโรงพยาบาลยังให้ความสนใจในการรักษาโรคไข้เลือดออกในกลุ่มผู้ใหญ่น้อย ต้องการมาตรฐานในการป้องกันควบคุมโรคในท้องถิ่นที่ชัดเจนมากกว่ากว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน เครือข่าย สำนักงานสาธารณสุข อปท

3 โรคมาลาเรีย ยังคงมีชุกชุมในบริเวณชายแดนไทย / พม่า
การแพร่ระบาดเกิดได้บ่อยเนื่องจากกลุ่มเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศบริเวณชายแดน ปี 2550 ทั่วประเทศโรคเพิ่มขึ้นและเริ่มลดลงในต้นปี 2551 ร้อยละ 38 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น การดำเนินงานอยู่ในระหว่างการบูรณาการงานเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขในระดับจังหวัด มีการควบคุมไข้มาลาเรียเสริมโดย สสจ ภายใต้ กองทุนโลกด้านมาลาเรีย มีแนวโน้มการดื้อของเชื้อต่อยาในกลุ่มอนุพันธุ์อาร์ติมิซินิน

4 Thai and Non-Thai malaria cases Fiscal Year 2000-2008*
Malaria Cluster, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. Fiscal Year :Oct - Sep * Preliminary data

5 โรคเท้าช้าง อยู่ในระหว่างโครงการประเมินผลโครงการกำจัดโรคเท้าช้าง
ผู้ป่วยปรากฏอาการยังต้องได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีและครอบคลุม ปัญหาการพบเชื้อในแรงงานต่างด้าวจากประเทศพม่าตลอดเวลา ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การพัฒนาศูนย์พิกุลทองซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศในการวินิจฉัยโรคเท้ช้าง โรคติดต่อนำโดยแมลงอื่น ๆ และโรคที่เป็นปัญหาในท้องถิ่น

6 โรคติดต่อนำโดยแมลงอุบัติใหม่
แรงงานไทยกลับจากประเทศแหล่งแพร่เชื้อ มีการพบผู้ป่วยรายใหม่ของโรคลิชมาเนีย ที่คาดว่าติดเชื้อในพื้นที่ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา มีพาหะนำโรคแพร่กระจายอยู่ทั่วไป ขาดองค์ความรู้ในเรื่องพาหะ สัตว์รังโรค ขาดบุคลากรที่จะรับผิดชอบโดยตรง โดยเฉพาะโรคที่ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น West Nile Virus

7 พื้นที่เสี่ยง ไข้เลือดออก กระจายทั่ว ประเทศ
ไข้เลือดออก กระจายทั่ว ประเทศ มาลาเรีย พื้นที่ป่าเขาชายแดน เท้าช้าง พื้นที่ 11 จังหวัด ชายแดนไทย /พม่า และไทย/ มาเลเซีย และทุกจังหวัดที่มีแรงงานพม่า โรคติดต่อนำโดยแมงอุบัติใหม่ จังหวัดที่มีแรงงานกลับจากประเทศตะวันออกกลาง

8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อปท หน่วยงานภาคมหาวิทยาลัย องค์กรเอกชน
Target สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อปท หน่วยงานภาคมหาวิทยาลัย องค์กรเอกชน


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่1 โรคติดต่อนำโดยแมลง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google