งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Law and Modern World ภาคการศึกษา 1/2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Law and Modern World ภาคการศึกษา 1/2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Law and Modern World ภาคการศึกษา 1/2557
ทำครั้งแรกโดย สมชาย ปรีชาศิลปกุล ทำซ้ำโดย กฤษณ์พชร โสมณวัตร

2 ความเป็นสมัยใหม่คืออะไร
วิถีชีวิตสังคมหรือองค์กรสังคมที่เกิดขึ้นในยุโรปประมาณศตวรรษที่ 17 ซึ่งต่อมามีอิทธิพลไปทั่วโลกไม่มากก็น้อย (Giddens) สังคมสมัยใหม่แตกต่างจากสังคมเดิมอย่างน้อยสี่ด้าน วัฒนธรรม  การปฏิวัติความรู้, การรู้แจ้ง, มนุษยนิยม การเมือง  รัฐสมัยใหม่, ระบบราชการ, เขตอำนาจ และกฎหมาย เศรษฐกิจ  การปฏิวัติอุตสาหกรรม ทุนนิยม มารกซิสต์ ฯลฯ สังคม  จัดสังคมแบบฆราวาส, ปัจเจกชนนิยม, ความเป็นส่วนตัว

3 The Creation of Adam

4

5 มนุษย์ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับบาป “บาปกำเนิด” (original sin)
เป้าหมายของมนุษย์ภายใต้คำอธิบายทางคริสตศาสนา รัฐถือกำเนิดขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนให้บุคคลสามารถกลับคืนไปสู่ดินแดนของพระเจ้า

6

7

8

9

10 วิธีการแสวงหาความรู้แบบวิทยาศาสตร์
สามารถทดลองเพื่อพิสูจน์ให้เห็นได้ด้วยสัมผัสทั้ง 5 ต่างจากความรู้แบบเดิมอย่างไร

11

12

13 รัฐก่อนสมัยใหม่ รัฐแบบฟิวดัล-รัฐแบบจักรวรรดิ (Empire) Crusade War สงครามการแย่งชิงดินแดนศักดิ์สิทธิ์ระหว่างผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์และอิสลาม ประมาณศตวรรษที่ 11-13

14 Marie Antoinette เป็นเจ้าหญิงแห่งฮังการีแลโบฮีเมีย อาร์ชดัชเชสแห่งออสเตรีย 
อดีตพระราชินีแห่งฝรั่งเศส และนาวาร์

15 กษัตริย์ของดินแดนทั้งหลายล้วนแต่เชื่อมสัมพันธ์รู้สึกเป็นพวกเดียวกันยิ่งกว่าสำนึกของความเป็นชาติ หรือความติดที่ของคนเสียอีก

16

17 ก่อนศตวรรษที่ 16 รัฐต่างๆ ในยุโรปยังไม่ได้แยกออกจากศาสนจักร การแต่งตั้ง ถอดถอน อยู่ใต้อำนาจของศาสนจักร มี “รัฐ” อยู่ ในฐานะเป็นสถาบันทางการเมืองที่ใช้อำนาจปกครองบ้านเมือง แต่มีความแตกต่างจาก “รัฐสมัยใหม่”ในห้วงเวลาปัจจุบัน

18

19 รัฐสมัยใหม่ <Modern State>
อำนาจอธิปไตย ดินแดน อาณาเขต พลเมือง รัฐบาล เริ่มปรากฏร่องรอยให้เห็นตั้งแต่ ศ. 16 ในยุโรป

20

21 Breaking Wheel

22  ใช้เพื่อลงทัณฑ์โดยเกี่ยวเบ็ดเหล็กเข้าใต้คาง ปลายแหลมของเบ็ดเหล็กเสียบทะลุคางถึงใต้ลิ้น แล้วชักรอกดึงรั้งคางของผู้ต้องโทษให้ตัวลอยขึ้นจนปลายเท้าลอยพ้นจากพื้นดิน โดยไม่ให้คางหลุดจากเบ็ดเหล็ก เบ็ดเหล็กนี้ทำด้วยเหล็กท่อนขนาด 4 หุน ปลายแหลมเหมือนเบ็ดตกปลา ยาวประมาณ16 นิ้ว เริ่มใช้ในสมัยอยุธยา เลิกใช้ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2451 เมื่อประกาศใช้ประมวลกฎหมายลักษณะอาญา

23

24 แนวคิดมนุษย์นิยม ความเปลี่ยนในแปลงคำอธิบายที่มีต่อมนุษย์ จากบาปกำเนิดสู่การเป็นผู้มีคุณค่าพื้นฐานในตนเองที่ต้องได้รับการเคารพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากรัฐ มนุษย์กลายเป็น “องค์ประธานแห่งสิทธิ” (subject of law) การลงโทษแบบเหี้ยมโหดถูกปฏิเสธ

25

26 เสรีภาพของปัจเจกบุคคล
การยอมรับแดนกรรมสิทธิ์เอกชน (Private Property) จากเดิมที่เอกชนมีสิทธิแบบเบาบาง พระเจ้าแผ่นดิน เจ้าชีวิต สะท้อนความหมายแบบดั้งเดิม ริบราชบาตร

27 จากเดิม “ชาติกำเนิด” กำหนดสถานะทางสังคม
จะดำรงตำแหน่งอะไรได้ขึ้นอยู่กับว่าเชื้อสายมาจากไหน บุคคลมีความ “สามารถ” ในการกำหนดชะตาชีวิตของตนเอง (Self-determination)

28 ความเข้าใจที่มีต่อ โลก รัฐ และมนุษย์ มีความเปลี่ยนแปลง
ระบบกฎหมายในโลกแบบเดิมอยู่บนฐานความคิดแบบหนึ่ง ระบบกฎหมายในโลกปัจจุบันก็อยู่บนฐานความคิดแบบหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไป

29 ที่เรียกว่า “โลกสมัยใหม่”
มุมมองจากเวลาปัจจุบัน ความเฟื่องฟูของแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ (The Rise of Scientific Approach) รัฐสมัยใหม่ (Modern State) แนวคิดมนุษย์นิยม (Humanism)

30 ข้อสังเกตบางประการ ความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืน ความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นในทุกแห่งทุกหน ความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นแบบ Zero Sum Game (ความคิดแบบใหม่ไม่ได้แทนความคิดแบบเดิมอย่างสิ้นเชิง)


ดาวน์โหลด ppt Law and Modern World ภาคการศึกษา 1/2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google