งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

National Coverage พย.57 รายจังหวัด หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. KPIจ.อุบลฯ 99.95% % อจ ยส มด ศก Mean 99.82% Median 99.839% อบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "National Coverage พย.57 รายจังหวัด หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. KPIจ.อุบลฯ 99.95% % อจ ยส มด ศก Mean 99.82% Median 99.839% อบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 National Coverage พย.57 รายจังหวัด หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. KPIจ.อุบลฯ 99.95% % อจ ยส มด ศก Mean 99.82% Median 99.839% อบ

2 1 หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. KPIจ.อุบลฯ 99.95% % National Coverage พย.57 รายจังหวัด Mean 99.82% Median 99.839%

3 หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. KPIจ.อุบลฯ 99.95% % National Coverage พย.57 รายจังหวัด Mean 99.82% Median 99.839%

4 1 หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. KPIจ.อุบลฯ 99.95% % National Coverage พย.57 รายจังหวัด Mean 99.82% Median 99.839%

5 1 หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. KPIจ.อุบลฯ 99.95% % National Coverage พย.57 รายจังหวัด

6 1 KPIจ.อุบลฯ 99.95% % National Coverage พย.57 สปสช.เขต10 และประเทศ หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. (แสดง ร้อยละ ลำดับ และค่าว่าง)

7 ปีงบ 58 ปีงบ 57ปี 56 National Coverage สปสช. เขต 10 ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

8 National Coverage พย.57 รายอำเภอ หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. KPIจ.อุบลฯ 99.95% %

9 แบบที่ 1 แบบที่ 2 เฉพาะประกันสังคมตามการประกันตนในจ.อุบลฯ ประชากรรวม 1,833,864 คน National Coverage 99.92% ประชากรรวม 1,639,100 คน National Coverage 99.91% National Coverage จ.อุบลราชธานี

10 การคิดความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ จ.อุบลราชธานี แนวทางการแก้ไขค่าว่าง สปสช.จ่ายค่าว่างให้เดือนละ 1 ครั้ง สสจ.จ่ายค่าว่างให้ดาวโหลดรายสอ./ตำบล ในรูปแบบ excel ทาง ubonuc.phoubon.in.th เดือนละ 1 ครั้ง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 1. สปสช.จ่ายค่าว่าง ต้องสำรวจและแก้ไขค่าว่างให้ได้ภายในวันที่ 22 ของเดือน แนวทางแก้ไข 1)หน่วยบริการรีบดาวโหลดข้อมูล และดำเนินการแก้ไข 2)หน่วยบริการให้วิธีโทร.แจ้งข้อมูลค่าว่างให้ อสม.สำรวจ และโทร.แจ้งกลับภายในวันที่ 22 ของเดือน โดยเอกสารส่งภายหลังได้ 2.ความสม่ำเสมอในการดำเนินงานในข้อ 1 ของหน่วยบริการ แนวทางแก้ไข1) CUP/สสอ. ควรมีระบบติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริการ 2)หน่วยบริการควรมีผู้รับผิดชอบงานลงะเทียนอย่างน้อย 1 คน(Mr.บัตรทอง) 3)หมู่บ้านควรมี อสม.อย่างน้อย 2 คนในการช่วยติดตามค่าว่าง (ค่าว่างเฉลี่ย 2 คน/หมู่/เดือน) หมายเหตุ สปสช.มีมติบอร์ดสปสช.แห่งชาติ เรื่อง การลงทะเบียนแทนผู้หมดสิทธิข้าราชการและ ประกันสังคม (ช่วยลดภาระหน่วยบริการในการตามประชาชนกลุ่มนี้มาลงทะเบียน) 1.หากประชาชนกลุ่มดังกล่าวไม่มาขอลงทะเบียน สปสช.จะลงทะเบียนแทนให้ ทุกวันที่ 28 ของเดือน ตาม เงื่อนไขที่สปสช.กำหนด โดยไม่ถือเป็นการลงทะเบียนพลการ (เริ่ม28สค.54) 2.หากลงทะเบียนไม่ตรงตามความเป็นจริง สามารถ Claim สปสช.ได้ และหน่วยบริการสามารถลงทะเบียน ให้ประชาชนใหม่ได้


ดาวน์โหลด ppt National Coverage พย.57 รายจังหวัด หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. KPIจ.อุบลฯ 99.95% % อจ ยส มด ศก Mean 99.82% Median 99.839% อบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google