งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบริการสุขภาพช่องปากปี 2554 ระบบบริการสุขภาพช่องปากปี 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบริการสุขภาพช่องปากปี 2554 ระบบบริการสุขภาพช่องปากปี 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบริการสุขภาพช่องปากปี 2554 ระบบบริการสุขภาพช่องปากปี 2554
การสนับสนุนและพัฒนา การสนับสนุนและพัฒนา ระบบบริการสุขภาพช่องปากปี 2554 ระบบบริการสุขภาพช่องปากปี 2554 สุณี วงศ์คงคาเทพ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

2 งบสนับสนุนและพัฒนาระบบบริการทันตกรรม 60 ล้าน
งบสนับสนุนและพัฒนาระบบบริการทันตกรรม 60 ล้าน การสนับสนุนและพัฒนา ระบบบริการสุขภาพช่องปาก สนับสนุนระบบการบริหารจัดการ (ระดับประเทศ เขต จังหวัด) เพื่อให้เกิดการดำเนินงานทันตสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ 2 สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการทันตกรรม เพื่อให้เกิดแนวทาง/นวัตกรรมในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น โครงการนำร่องในการจัดบริการทันตกรรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1

3 งบสนับสนุนและพัฒนาระบบบริการทันตกรรม
การสนับสนุนและพัฒนา ระบบบริการสุขภาพช่องปาก สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ/ การผลิต /กระจายทันตบุคลากร เช่น การกระจายทันตาภิบาลเข้าสู่หน่วยบริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอื่นๆ ให้มีทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มเป้าหมาย 4. สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลทันตสาธารณสุข 5. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพช่องปากระดับชาติ 2

4 ระบบบริการสุขภาพช่องปาก
การสนับสนุนและพัฒนา 1. สนับสนุนระบบการบริหารจัดการส่วนกลาง ระบบบริการสุขภาพช่องปาก จัดระบบนิเทศสนับสนุนวิชาการระดับจังหวัด เพื่อติดตามระบบบริหารจัดการการดำเนินการกองทุน ทันตกรรม พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การจัดทำแผน การนิเทศติดตาม และกำกับกองทุนทันตกรรมให้แก่ทันตบุคลากรระดับจังหวัด 3

5 ระบบบริการสุขภาพช่องปาก
2.พัฒนานวัตกรรมการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพช่องปาก การสนับสนุนและพัฒนา ระบบบริการสุขภาพช่องปาก 2.1 พัฒนาจังหวัดนำร่องในการจัดบริการสุขภาพช่องปากในรพ.สต. ที่ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 จังหวัด (รพ.สต.ที่มีทันตาภิบาลให้จัดทำโครงการ PP ทันตฯในกลุ่มศูนย์เด็กเล็กและชมรมผู้สูงอายุ) 4

6 ระบบบริการสุขภาพช่องปาก
2.พัฒนานวัตกรรมการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพช่องปาก การสนับสนุนและพัฒนา ระบบบริการสุขภาพช่องปาก 2.2 พัฒนาจังหวัดนำร่องการจัดบริการสุขภาพช่องปากเชิงบูรณาการในหน่วยบริการปฐมภูมิ 10 จังหวัดเพื่อแก้ปัญหาฟันผุ โภชนาการและพัฒนาการสมวัย 1) การตรวจคัดกรองและให้ความรู้สุขภาพช่องปากที่เหมาะสม 2) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังระดับบุคคลและการให้คำปรึกษาในกลุ่มเสี่ยงเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 5

7 ระบบบริการสุขภาพช่องปาก
2.พัฒนานวัตกรรมการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพช่องปาก การสนับสนุนและพัฒนา ระบบบริการสุขภาพช่องปาก 3) การจัดบริการเพื่อการส่งเสริมและป้องกันอย่างต่อเนื่องทั้งรูปแบบในสถานบริการและบริการเชิงรุกในชุมชน 4) การเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามผลการให้บริการ/การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 5) มีระบบการส่งต่อเพื่อรับบริการในรายที่จำเป็น 6

8 ระบบบริการสุขภาพช่องปาก
2.พัฒนานวัตกรรมการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพช่องปาก การสนับสนุนและพัฒนา ระบบบริการสุขภาพช่องปาก 2.3 จัดการความรู้เพื่อสังเคราะห์บทเรียนการทำงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเชิงรุกในชุมชนในพื้นที่ที่มีผลงานเด่น 25 พื้นที่ 2.4 ประชุมนำเสนอผลงานเด่นและนวัตกรรมการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามนโยบายกองทุนทันตกรรม 7

9 ระบบบริการสุขภาพช่องปาก
การสนับสนุนและพัฒนา 3. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรที่ส่วนกลางดำเนินการ ระบบบริการสุขภาพช่องปาก หลักสูตรอบรมทันตแพทย์ในสสจ. หลักสูตรอบรมทันตแพทย์ CUP หลักสูตรอบรมทันตาภิบาลในรพ.สต. หลักสูตรอบรมทันตาภิบาลในสสจ. การประชุมวิชาการทันตาภิบาล 4 ภาค ฯลฯ ระบุประเด็นหลักสูตรที่พื้นที่ต้องการ 8

10 ระบบบริการสุขภาพช่องปาก
4. สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูล ทันตสาธารณสุข การสนับสนุนและพัฒนา ระบบบริการสุขภาพช่องปาก พัฒนาจังหวัดนำร่องในการจัดการข้อมูลสุขภาพ ช่องปากระดับตำบลและพัฒนาการวางแผนจากข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เชื่อมโยงกับระบบงบประมาณ กองทุนทันตกรรม 4+10 จังหวัด (16) 9

11 ระบบบริการสุขภาพช่องปาก
5.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพช่องปากระดับชาติ การสนับสนุนและพัฒนา ระบบบริการสุขภาพช่องปาก โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพช่องปากพ.ศ 10

12 ระบบบริการสุขภาพช่องปาก
1. สนับสนุนระบบการบริหารจัดการ เขตและจังหวัด การสนับสนุนและพัฒนา ระบบบริการสุขภาพช่องปาก การพัฒนาระบบข้อมูลระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล จัดตั้งงานติดตามกำกับประเมินผลปฏิบัติงานตามนโยบายกองทุน การนิเทศสนับสนุนวิชาการระดับเขต (นิเทศไขว้จังหวัด) อำเภอ ตำบล พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง ??? 3

13 ระบบบริการสุขภาพช่องปาก
1. สนับสนุนระบบการบริหารจัดการ เขตและจังหวัด การสนับสนุนและพัฒนา ระบบบริการสุขภาพช่องปาก จัดประชุมติดตามผลการดำเนินการ 6 ครั้งต่อไป ประเมินผลประเด็นสุขภาพช่องปากที่สำคัญ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต/จังหวัด ฯลฯ 3


ดาวน์โหลด ppt ระบบบริการสุขภาพช่องปากปี 2554 ระบบบริการสุขภาพช่องปากปี 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google