งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. การอ่านเรื่องบุคคล ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ จุดประสงค์การเรียนรู้ - อ่านเรื่องบุคคลแล้ว ระบุรายละเอียด และใจความสำคัญได้ - เขียนสรุปความจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. การอ่านเรื่องบุคคล ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ จุดประสงค์การเรียนรู้ - อ่านเรื่องบุคคลแล้ว ระบุรายละเอียด และใจความสำคัญได้ - เขียนสรุปความจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์

2 การอ่านเรื่องบุคคล

3 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ จุดประสงค์การเรียนรู้ - อ่านเรื่องบุคคลแล้ว ระบุรายละเอียด และใจความสำคัญได้ - เขียนสรุปความจาก เรื่องที่อ่านได้

4 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 1.1 Look at the pictures and answer the questions: - Who can you see here? - Where are they from? - What do they do? - Who are the stars in your country? - What do they do? - How old are they? - Are they famous internationally?

5 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Luis Migue l a Mexican pop singer

6 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Madon na a US singer, a film actress

7 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Ricky Marti n a Puerto Rican singer

8 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Salma Hayak a Mexican actress

9 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Leonardo Dicaprio an American movie star

10 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ They are from the United States of America. They are movie stars / singers. Pornchita, Suwanan, Willy etc. They are movie stars / singers. They are 25 – 40 years old. Yes, some of them are famous internationally.

11 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 1.2 Ask and answer these questions in pairs. - What makes a star? - Do stars deserve their money and fame? -What are the advantages and disadvantages of being a star?

12 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ presi den t arran ge audie nce catch y tradit ion pheno meno n irresisti ble appeal rhythm

13 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Works heet Directions : Fill in each blank with the given words below : phenomenon, president, appeal, tradition, irresistible, arrange, audience, rhythm.

14 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 1. New fashion from Abercromby and Fitch was ………….. to teenagers. irresi stible 2. El Nino is a ………………. caused by draught. 3. When you dance, listen to the …………. and step out. pheno menon rhythm s

15 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 4. He ………….. folk songs for the guitar. arran ges 5. There’s a ……………. in our school that we have a special activity on Wai Kru Day. 6. The …………… joining the concert need to show ticket. traditio n audien ces

16 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 7. Naree is a ……………… of Golf Club. presi dent 8. New fashion from Paris …………….. to young lady. appeal s

17 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Who is Selena? What kind of music made her famous? Who helped her? What made her a star? How did she die?

18 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 2.1 Read the text and mark each statement True or false. 1. Selena’s first languages was Spanish. F 2. Selena’s brother wrote all of her songs. F

19 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 2.1 Read the text and mark each statement True or false. 3. Selena was popular in both the USA and Mexico. T 4. Selena’s music was catchy. T

20 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 2.1 Read the text and mark each statement True or false. 5. Selena’s music was called “Nortena” in the USA. F 6. Selena rapidly became famous. T

21 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 2.1 Read the text and mark each statement True or false. 7. Los Dinos played exclusively Mexican music. F 8. Only Hispanics listened to Selena’s song. F

22 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 2.1 Read the text and mark each statement True or false. 9. It was Selena’s looks that made her a star. F 10. Selena ignored cultural differences. T

23 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 4.3 Put the words in order to make sentences. a. died/Selena/when /young/she/was. b. USA/both/unpopular /was/the/ Mexico/and/Selena/ in. Selena died when she was young. Selena was unpopular both in Mexico and the USA.

24 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 4.3 Put the words in order to make sentences. c. musical/mixture/Sele na’s/and/a styles/of/were/rhyth ms/songs/different. Selena’s songs were a mixture of different musical styles and rhythm.

25 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 4.3 Put the words in order to make sentences. d. similar/other/many/p op/was/stars/ Selena/to. Selena was similar to many other pop stars.

26 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 4.3 Put the words in order to make sentences. e. was/attractive/v ery/Selena. Selena was very attractive.

27 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 4.4 Match the following by writing the number of the first part of the sentence next to the phrase which completes the sentence.

28 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ head over heels ( adj. ) ทำอะไรไม่ถูก I’m head over heels being in love with you. ( ผมรักคุณมากจนทำ ตัวไม่ถูกเลย )


ดาวน์โหลด ppt ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. การอ่านเรื่องบุคคล ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ จุดประสงค์การเรียนรู้ - อ่านเรื่องบุคคลแล้ว ระบุรายละเอียด และใจความสำคัญได้ - เขียนสรุปความจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google