งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอแผนปฏิบัติการสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอแผนปฏิบัติการสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอแผนปฏิบัติการสาธารณสุข
รพ.สต.วังยายทอง

2 พื้นที่และหมู่บ้านที่รับผิดชอบ
หลังคาเรือน ประชากร คน

3 ข้อมูลประชากรในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.วังยายทอง

4 อัตรา เกิด ตาย เพิ่ม ปี 2553 - 2557
สถิติชีพ ปีพ.ศ. รวม 2553 2554 2555 2556 2557 1.จำนวนคนเกิดมีชีพในรอบ 1 ปี(ราย) 55 64 42 48 26 235 2.จำนวนคนเสียชีวิตในรอบ 1 ปี (ราย) 24 54 31 33 19 161 3.จำนวนการตายของมารดาที่ตายเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ การ คลอด และระยะอยู่ไฟ (6 สัปดาห์หลังคลอด) ในเวลา 1 ปี(ราย) 4.จำนวนทารกอายุต่ำกว่า 1 ปีตายใน 1 ปี(ราย)

5 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับในปี 2557
ราย (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ม.ค.57-พ.ย.57)

6 สาเหตุการป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาปี 2557
ราย (โปรแกรม 506 ม.ค.57-พ.ย.57)

7 อัตราการป่วยของโรคไข้เลือดออกเปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

8 โครงการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกในสตรี ปี ๒๕๕๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย กลยุทธ์ ๔ พัฒนาคุณภาพกลุ่มวัยทำงาน ตัวชี้วัด ๒๗ สตรีอายุ ๓๐ – ๗๐ ปี มีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ที่ผ่านการรับรองจาก อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มากกว่าร้อยละ ๙๐ ตัวชี้วัด ๒๘ ร้อยละ ๙๐ ของสตรีอายุ ๓๐ – ๖๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ผ่านการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกภายในระยะ ๕ ปี ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๔ ถึง ๒๕๕๘ หลักการเหตุผล/วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย/จำนวน งบประมาณ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาหตุการตายของคนไทยในลำดับต้นๆซึ่งพบว่าผู้ชายป่วยด้วยมะเร็งปอดส่วนผู้หญิงนั้นมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมตามลำดับ เพื่อเป็นการลดอัตราการเสียชีวิตจากสาเหตุมะเร็งในสตรีจำเป็นต้องคัดกรองค้นหาตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อการรักษาที่หายขาดและลดค่าใช้จ่ายในการรักษา 1.สำรวจสตรกลุ่มเป้าหมายอายุ 30 ปี - 70 ปี 2.คัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี PAP SMEAR 3.ส่งต่อผู้มีผลการตรวจ PAP SMEAR ผิดปกติ 4. สตรีอายุ ปี ผ่านการประเมินทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง กลุ่มเป้าหมายอายุ 30 ปี - 70 ปี จำนวน 1,072 คน ค่าอาหารว่างสำหรับผู้รับการตรวจ PAP SMEAR 1073 คน x 25 = 26,800 บาท 1.สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกร้อยละ 20 2.สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจมะเร็งเต้านม ร้อยละ 90 3.สตรีที่ตรวจพบความผิดปกติ ได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจรักษา ร้อยละ 100

9 หลักการเหตุผล/วัตถุประสงค์
โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ปี ๒๕๕๘ กลยุทธ์ ๔ พัฒนาคุณภาพกลุ่มวัยทำงาน ตัวชี้วัด ๒๖ เครือข่ายระดับจังหวัด/อำเภอ มีการดำเนินงาน NCD คุณภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๐ ของขบวนการดำเนินงาน ควบคุม ป้องกัน ดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หลักการเหตุผล/วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย/จำนวน งบประมาณ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ด้วยสภาพปัญหาสาธารณสุขในปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตและเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเป็นจำนวนมาก เช่น เบาหวานความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ ซึ่งโรคเหล่านี้เป็นสาเหตุมาจากความตระหนักและการปฏิบัติตัวของแต่ละบุคคลในการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งมีการเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 1.สำรวจกลุ่มเป้าหมาย 2.ตรวจคัดกรองความเสี่ยงDM/HT/CVD/เจาะเลือด 3.ตรวจจอประสาทตา /ตรวจเท้า 4.คัดกรองอัมพาต /อัมพฤกษ์ 5.ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย DM/HTใน สอ. ผู้ป่วย DM/HT 250 คน ค่าอาหารว่างสำหรับผู้ป่วย DM/HT250 คน X 25 บาท x 6 ครั้ง = 37,500 บาท

10 สรุปแผนงาน / โครงการ ด้านสาธารณสุข รพสต. วังยายทอง ประจำปี 2558
   สรุปแผนงาน / โครงการ ด้านสาธารณสุข รพสต. วังยายทอง ประจำปี 2558 ลำดับ ชื่อโครงการ งบรวม แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ PP เงินบำรุง อปท. กองทุนตำบล    รวม โครงการ เป็นเงิน


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอแผนปฏิบัติการสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google