งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบริหารงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่มีความสำคัญระดับชาติ (P&P National Priority)
นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนางานสาธารณสุข)

2 ความเป็นมา ปี ๒๕๔๕-๒๕๕๐ สปสช. ได้จัดสรรงบประมาณ ๓ ลักษณะ คือ
๑. PP vertical program ๒. PP facility-based ๓. PP community-based ปี ๒๕๕๑ สธ. และ สปสช. มีนโยบายความร่วมมือในการบริหารงบประมาณส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับบุคคล โดยแบ่งงบ PP ออกเป็น ๔ ลักษณะ คือ ๒. PP area-based ๓. PP expressed demand ๔. PP community

3 ข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
๑. ให้ลดแผนงานโครงการที่กำหนดโดยหน่วยงานในส่วนกลาง (PP vertical program) ลงให้เหลือเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ๒. ให้มีการบูรณาการแผนงาน/โครงการของกรมวิชาการก่อนลงไปในพื้นที่ รวมทั้งตัวชี้วัดและระบบรายงาน ๓. ให้กรมวิชาการทำหน้าที่กำหนดเป้าหมายและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตาม นิเทศ และประเมินผล

4 การบริหารจัดการ PP National Priority ปีงบประมาณ ๒๕๕๒
๑. สธ. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๔ คณะ เพื่อทำหน้าที่กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ แนวทางการบริหารงบประมาณ และติดตาม ควบคุม กำกับการดำเนินงาน ๒. เปลี่ยน PP vertical program เป็น PP national priority

5 การบริหารจัดการ PP National Priority ปีงบประมาณ ๒๕๕๒
วัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาสุขภาพที่มีความสำคัญระดับชาติ ด้วยแผนงาน/โครงการที่เกิดจากการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

6 การบริหารจัดการ PP National Priority ปีงบประมาณ ๒๕๕๒
หลักเกณฑ์ ๑. ตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการบริการสาธารณสุขในภาพรวมระดับประเทศ ๒. ตอบสนองต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ระดับประเทศต่อบริการสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค ๓. เป็นแผนงาน/โครงการที่มีเป้าหมาย เป็นรูปธรรม มีระยะเวลาสิ้นสุดชัดเจนภายใน ๓-๕ ปี พร้อมทั้งเตรียมการถ่ายโอนเป็นภารกิจปกติระดับพื้นที่ต่อไป

7 การบริหารจัดการ PP National Priority ปีงบประมาณ ๒๕๕๒
Area วงเงิน ๑๕๓.๖ ล้านบาท จัดสรรให้ ๑.๑ โครงการสุขภาพดีวิถีไทย: เบาหวานและอ้วนลงพุง ๑.๒ โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพแม่และเด็ก ๐-๕ ปี ๑.๓ กลุ่มแผนงานที่จะพัฒนาให้เป็นแผนงานที่มีความ สำคัญ ระดับชาติในปีงบประมาณ ๒๕๕๓

8 โครงการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย: เบาหวานและอ้วนลงพุง
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้ทราบถึงภัยคุกคามสุขภาพจากโรคเบาหวานและภาวะอ้วนลงพุง ๒. เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับเบาหวานและอ้วนลงพุงต่อภาวะสุขภาพของประชาชน ๓. เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจคัดกรองเบาหวานและอ้วนลงพุงในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ๔. เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน

9 โครงการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย: เบาหวานและอ้วนลงพุง
มาตรการ ๑. สร้างความตระหนัก ๒. เสริมสร้างสิ่งแวดล้อม ๓. เฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจคัดกรองความเสี่ยง ๒ ระดับ ๓.๑ คัดกรองความเสี่ยงในชุมชน โดย อสม. อปท. ๓.๒ คัดกรองความเสี่ยงระดับสถานบริการ โดยเจาะเลือด วัดความดัน ๔. ให้คำปรึกษาและปรับพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยในสถานบริการ ๕. ลดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ด้วยการดูแล เฝ้าระวัง และคัดกรอง

10 โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อพัฒนาอนามัยเด็กเล็ก ๐-๕ ปี
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้บริการสุขภาพอนามัยแก่หญิงวัยเจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์ และเด็ก ๐-๕ ปี อย่างครอบคลุมและครบวงจรอย่างมีมาตรฐาน ๒. เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของบุคคลในครอบครัว ชุมชน สังคมในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่หญิงวัยเจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์ และเด็ก ๐-๕ ปี

11 โครงการอนามัยเด็กเล็ก ๐-๕ ปี
มาตรการ ๑. พัฒนาบุคลากร ๒. พัฒนาสถานบริการ ๓. กำหนดมาตรฐานในการให้บริการ

12 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google