งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำข้อมูลตัวชี้วัดสู่สากล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำข้อมูลตัวชี้วัดสู่สากล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำข้อมูลตัวชี้วัดสู่สากล
ดร.ไมตรี วสันติวงศ์ โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาประเทศ (KNDI) สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2556

2 องค์การระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้อง
องค์กรกลาง – UN Organizations, World Bank Group, กลุ่มประเทศ – EU, NAFTA, BRIC, BRIM, ASEAN, etc. ประเทศที่มีการดำเนินงานแบบ bi-lateral – USAID, JICA, GIZ, CIDA, SIDA, AusAID, etc. องค์กรอิสระ – IMD,

3 องค์การระหว่างประเทศต่างๆ
ต่างก็มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลตัวชี้วัดของประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้อง SDMX ISO TS 17369 UNSD World Bank

4

5

6

7

8

9

10

11 ปัญหาในการใช้ข้อมูลขององค์การระหว่างประเทศ
เดิม ประเทศไม่มีข้อมูลที่สมบูรณ์ องค์การระหว่างประเทศต้องเข้ามาดำเนินการเอง (International Data) ต่อมาประเทศต่างๆพัฒนาระบบข้อมูล สถิติ มีการจัดทำข้อมูลของตนเอง (Country Data)

12 International Data vs. Country Data
ความถูกต้อง แม่นยำ ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกัน ความซ้ำซ้อน ความขัดแย้งของข้อมูล

13 UNSD-DfID (Country Data) Project objectives
Improve the coherence and clarity of dev’t indicators Improve coordination in the NSS Collate development data in 1 place/database Explain differences between intl. & nat. data Improve accessibility and visibility Make access to national data easier Draw attention to wider set of indicators Reduce data request burden Enhance knowledge Strengthen IT support Use of latest IT software & practices Training & skills development

14 CountryData SDMX Data Exchange Model
National Statistical Office National Repository DB CountryData Web Site 1. Publish 6. Publish and Visualize SDMX Dissemination Site CountryData DB International MDG DB 2. Register 5. Upload 4. Download National Registry 3. Notify CountryData Web Service

15 SDMX A set of standards, guidelines, and tools to be used for efficient exchange of statistical data and metadata. Endorsed by the international statistical community. New tools, such as Eurostat’s SDMX Reference Infrastructure, greatly simplify SDMX exchange and lower the cost of implementation. Proficiency in SDMX is still required.

16 National Development Indicator Repository
Countries decide which platform to use. Most project countries have opted for the DevInfo platform. Working with the project, DevInfo Support Group developed a set of tools that facilitate data exchange, such as the SDMX Mapping tool and SDMX Registry.

17 Central repository developed for the project
Part of the UNdata platform Automatically receives and publishes data from countries’ registries Provides re-dissemination and visualization of national data Facilitates, and displays the result of, analysis of discrepancies between data from national sources and international agencies. Focus on reference metadata as the key to understanding the nature of national data and sources of discrepancies. Countries control what is published at CountryData Data is published by the countries without any intervention by UNSD

18 MDG Data Structure Definition
Data Structure Definition (DSD) for MDG Indicators, developed and approved by the Interagency and Expert Group on MDGs Indicators (IAEG), is used as a basis for data exchange in the project. MDG DSD code lists were extended, since non-MDG indicators are also supported by the project. MDG Metadata Structure Definition, available as a draft, was adapted and used by the project for the sharing of reference metadata.

19 Open Platform CountryData can accept data compliant with MDG or CountryData DSD. Thailand developed data exchange based on its advanced data exchange and dissemination system, StatXChange, and uses Metadata Technology’s Fusion Registry. Morocco is on the way to developing SDMX exchange using its own data dissemination database, BDS. Mexico’s offer to share its indicators, compliant with the MDG DSD, was gladly accepted and its data published at the CountryData web site.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 ภาพรวมการดำเนินงานด้านสถิติประเทศไทย
การะทรวง ฯ การะทรวง ฯ สถิติทางการ (OS) การะทรวง ฯ ระบบการบริหาร เผยแพร่ การะทรวง ฯ การะทรวง ฯ UNSD Country Data ตัวชี้วัดฯ(KNDI) การะทรวง ฯ . สสช. (อำนวยการและประสานงาน)

31 ตอบข้อซักถาม และ รับฟังความคิดเห็น
ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ


ดาวน์โหลด ppt การนำข้อมูลตัวชี้วัดสู่สากล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google