งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวกุลวีณ์ เกษมสุข ผู้วิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวกุลวีณ์ เกษมสุข ผู้วิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวกุลวีณ์ เกษมสุข ผู้วิจัย
การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแสดงออกต่อหน้าชุมชน โดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติหน้าชั้นเรียน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาเลขานุการ รายวิชาการจัดประชุมสัมมนา นางสาวกุลวีณ์ เกษมสุข ผู้วิจัย

2 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดความเชื่อมั่นเมื่อมีการนำเสนองานหน้าห้อง กลัว ไม่กล้าแสดงออก มีความเขินอาย ไม่กล้าพูดเสียงดัง รวมถึงท่าทางและบุคลิกภาพ การยืน การนั่ง การพูด หรือแม้กระทั่งการตอบคำถาม

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพการกล้าแสดงออก ต่อหน้าชุมชนโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติ ในชั้นเรียน ในรายวิชาการจัดประชุมสัมมนาของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/1 สาขาเลขานุการ

4 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ การแสดงบทบาทสมมติ ตัวแปรตาม การพัฒนาบุคลิกภาพการกล้าแสดงออก หน้าชุมชน สมมติฐานการวิจัย การใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติมีผลทำให้นักศึกษา มีการพัฒนาบุคลิกภาพการกล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียนดีมากขึ้น

5 วิธีดำเนินการวิจัย 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร
นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน10 คน กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง จำนวน 10 คน

6 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
กิจกรรมการเรียน แบบประเมินการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแสดงออก

7 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากเก็บข้อมูลได้ครบตามที่ต้องการแล้ว ผู้วิจัยได้ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามค่าร้อยละจากแบบประเมินการพัฒนาบุคลิกภาพ

8 ผลการวิจัย พบว่า ตารางที่ 1 แสดงคะแนนจากประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3/1 สาขาการเลขานุการ จำนวน 10 คน ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 คะแนน ร้อยละ 1 นางสาวจิดาภา วงษ์สถิตย์ 11 55 18 90 2 นายนครินทร์ น่วมศิริ 3 นางสาวณัฐนิชา ศรีวัฒนพงศ์ 17 85 4 นางสาวสุกัญญา สุดโสม 10 50 5 นางสาวณัฐลินี เทศดี 12 60 20 100 6 นางสาวกนกวรรณ มหาทรัพย์ 7 นางสาวกฤติยา จริงจิตร 8 นางสาวกมลชนก กิจนิเทศ 9 นางสาวพุลิยา พ่วงพงษ์ นางสาวมาลินี ส่วนมี จากตารางที่ 1 แบบการประเมินการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแสดงออกโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติหน้าชั้นเรียนพบว่าครั้งที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแสดงออกโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติหน้าชั้นเรียนสูงสุด 12 คะแนน และต่ำสุด 10 คะแนน ครั้งที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแสดงออกโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติหน้าชั้นเรียนสูงสุด 20 คะแนน และต่ำสุด 17 คะแนน

9 ตารางที่ 2 จากตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละในการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนโดยใช้วิธีการบรรยายในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สรุปผลการวิจัย การนำเสนอ X ร้อยละ ครั้งที่ 1 10.9 54.5 ครั้งที่ 2 17.9 89.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบประเมินการนำเสนองานหน้าชั้นเรียน โดยใช้วิธีการบรรยายหน้าชั้นเรียนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พบว่าครั้งที่ 1 ค่าเฉลี่ย 10.9 หรือร้อยละ 54.5 และครั้งที่ 2 ค่าเฉลี่ย หรือร้อยละ 89.5 จึงสรุปได้ว่าผลการพัฒนาทักษะการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนโดยใช้วิธีการยายหน้าชั้นเรียน อยู่ในระดับดีมาก

10 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวกุลวีณ์ เกษมสุข ผู้วิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google