งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบส่งต่อเขต 11 และเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบส่งต่อเขต 11 และเครือข่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบส่งต่อเขต 11 และเครือข่าย
ระบบส่งต่อเขต 11 และเครือข่าย

2 ระบบส่งต่อเขต 11 และเครือข่าย
ประกอบด้วย จ.สกลนคร จ.นครพนม จ.มุกดาหาร จ.หนองคาย จ.กาฬสินธุ์

3 รูปแบบการบริหารจัดการระบบการส่งต่อ
ศูนย์ประสานการส่งต่อ คณะทำงานระบบส่งต่อ การประเมิน การส่งต่อผู้ป่วย -ก่อนการส่งต่อ -ขณะส่งต่อ -การรับผู้ป่วย -การส่งต่อกลับ มาตรฐานคู่มือแนวทาง การให้คำปรึกษา ระบบเครือข่ายที่ปรึกษา การเงิน ระบบ IT บุคลากรอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร

4 ผังเครือข่ายการส่งต่อ เขต 11
รพ.ศรีนครินทร์ รพ.ศรีนครินทร์ รพ.นครพนม รพ.สกลนคร รพ.ศูนย์ขอนแก่นฯ รพ.ศูนย์ขอนแก่น รพ.ศูนย์อุดรธานี รพ.ศูนย์มะเร็งอุบล รพ.ศูนย์มะเร็งอุดรธานี รพ.ชุมชนใน จ.นครพนม (10 รพ.) รพ.มุกดาหาร รพ.ในจังหวัดสกลนคร รพ.ชุมชน จ.หนองคาย รพ.บุ่งคล้า รพ.ศรีวิไล รพ.พรเจริญ รพ.เซกา รพ.บึงโขงหลง รพ.บึงกาฬ รพ.ชุมชนใน จ.นครพนม รพ.Referมามาก รพ.Referมาน้อย รพ.นาหว้า รพ.นาแก รพ.ศรีสงคราม รพ.โพนสวรรค์ รพ.เรณูนคร รพ.ธาตุพนม รพ.บ้านแพง รพ.ปลาปาก รพ.นาทม รพ.ท่าอุเทน รพ.ชุมชนใน จ.มุกดาหาร ( 6 รพ.) รพ.ชุมชนในจ.สกลนคร (17 รพ.) รพ.เอกชน จ.มุกดาหาร รพ.เอกชน จ.ยโสธร : รพ.เลิงนกทา จ.อำนาจ : รพ.ชานุมาน จ.นครพนม : รพ.ธาตุพนม รพ.ทหาร

5 ผังการฝากผู้ป่วยกลับ (จังหวัดสกลนคร)
ผังการฝากผู้ป่วยกลับ (จังหวัดสกลนคร) ร.พ.คำตากล้า ร.พ.อากาศ ร.พ.กุสุมาลย์ ร.พ.บ้านม่วง ร.พ.โพนนาแก้ว ร.พ.วานร ร.พ.โคกศรีสุพรรณ ร.พ.สกลนคร ร.พ.เต่างอย ร.พ.พังโคน ร.พ.พรรณา ร.พ.พรรณนานิคม ร.พ.พังโคน ร.พ.วาริช ร.พ.กุดบาก ร.พ.พังโคน ร.พ.สว่าง ร.พ.นิคมน้ำอูน ร.พ.สว่าง หมายเหตุ รพ.ส่องดาว,รพ.เจริญศิลป์รับผู้กลับที่รพ.สว่าง ฯ ร.พ.เจริญศิลป์ ร.พ.พระอาจารย์แบน ร.พ.ส่องดาว

6 ผังการฝากผู้ป่วยกลับ (รพ.เขตรอยต่อ)
ผังการฝากผู้ป่วยกลับ (รพ.เขตรอยต่อ) ร.พ.ศรีวิไล ร.พ.นครพนม ร.พ.บึงโขงหลง ร.พ.พรเจริญ ร.พ.พรเจริญ ร.พ.กุสุมลาย์ ร.พ.เซกา รพ.อากาศอำนวย รพ.คำตากล้า ร.พ.วานร รพ.อากาศอำนวย รพ.พังโคน ร.พ.สกลนคร ร.พ.ศรีวิไล ร.พ.โคกศรีสุพรรณ ร.พ.พรเจริญ ร.พ.วานร ร.พ.ศรีสงคราม ร.พ.นาแก ร.พ.บึงกาฬ ร.พ.บึงกาฬ ร.พ.บ้านแพง ร.พ.ธาตุพนม ร.พ.บุ่งคล้า หมายเหตุ รพ.ธาตุพนมมารับผู้ป่วยกลับที่ ER รพ.นาแก

7 งานพัฒนาด้านระบบสารสนเทศ
เปิดเว็บไซด์จัดทำโปรแกรมการส่ง ต่อ เป็นแหล่งข้อมูล และเผยแพร่ข่าวสาร แจ้งข้อมูลทรัพยากร แพทย์ เครื่องช่วยหายใจ เตียง ICU ตู้อบเด็ก ลงบันทึกข้อมูลการส่งต่อ Real time

8 ประโยชน์ โรงพยาบาลในเครือข่ายพื้นที่เขต 11 ได้รับข้อมูล ข่าวสารได้อย่าง ถูกต้องทั่วถึง มีการติดต่อสารภายในเขต ได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อระบบ การส่งต่อ ทำให้ลดขั้นตอนการส่ง ลดเวลาการติดต่อประสานงาน สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ประเมินผลให้

9 ประเด็นปรึกษาหารือ มาตรฐานรถ Refer ตัวชี้วัด แบบบันทึกการส่งต่อผู้ป่วย
ประเมินความพึงพอใจของผู้ให้บริการ (ต่อศูนย์ประสานงานการส่งต่อ) ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี ต่อการส่งต่อ

10 มาตรฐานรถ Refer มาตรฐาน ทุติภูมิ ตติยภูมิ 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2
1 เป็นรถตู้สำหรับส่งต่อ ที่มีลักษณะตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข / 2 เป็นรถที่ได้รับการตรวจสภาพตามกฎหมายกำหนดทุกระยะการใช้งาน 3 มีการตรวจสภาพและดูแลพร้อมใช้งาน 4 วัสดุ ครุภัณฑ์ 4.1 อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน Ambu bag with mask Laryngoscope ท่อช่วยหายใจขนาดต่างๆ Airway เครื่องช่วยหายใจ 4.2เครื่องปรับหยดสารละลาย (Infusion pump) 4.3 เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในกระแสโลหิต 4.4 เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า 4.5 EKG Monitor 4.6 เปลเข็นผู้ป่วยชนิดปรับระดับได้ 4.7 ยาฉุกเฉิน *

11 สรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด
เกณฑ์ ระดับปฏิบัติได้ ก.พ.52 มี.ค.52 เม.ย.52 พ.ค.52 มิ.ย.52 ก.ค.52 ส.ค.52 ก.ย52 หมายเหตุ 1. มีการจัดตั้งศูนย์ประสานการส่งต่อ ระดับเขตและจังหวัด เขต 1 ศูนย์ จังหวัด 3 ศูนย์ ดำเนินการจัดตั้งตั้งแต่ ก.พ.52 ประชุม ทุก 3 เดือน 2. ร้อยละจำนวนครั้งการถูกปฏิเสธการส่งต่อผู้ป่วย ครั้งที่ 1 ร้อยละ 1 ครั้งที่ 2 ร้อยละ0.5 ครั้งที่ 3 ร้อยละ0.25 1.46 0.24 0.15 1.29 0.30 0.76 0.46 0.75 0.45 0.28 2.38 0.10 เครื่องช่ายหายใจเต็ม 3. ร้อยละการประสานการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตภายใน 30 นาที ≥ 90% 99.75 100 99.85

12 ตัวชี้วัดในระยะที่ 2 เริ่ม ต.ค.52
ตัวชี้วัดในระยะที่ 2 เริ่ม ต.ค.52 1. การจัดตั้งเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยระดับปฐมภูมิ, ทุติยภูมิ, ตติยภูมิ 2. การกำหนดโรคหรือปัญหาสุขภาพ ที่ต้องส่งต่อแต่ละระดับ 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 4. การจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือเกิด ภาวะแทรกซ้อน จากการดูแลรักษาที่ไม่เหมาะสม เช่น HI , ACS , RDS ( โดยกำหนดจากการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งต่อ ) 5. มาตรฐานรถส่งต่อในโรงพยาบาลระดับ 3.1, 2.3 , 2.2 , 2.1 6. ความพึงพอใจของแพทย์และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อ ผู้ป่วย 7. การจัดประชุม Referal Conference Case 3 ครั้ง / ปี

13 Thank you


ดาวน์โหลด ppt ระบบส่งต่อเขต 11 และเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google