งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งเกี่ยวกับการรับ และแสดงผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งเกี่ยวกับการรับ และแสดงผล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งเกี่ยวกับการรับ และแสดงผล
บทที่ 3 คำสั่งเกี่ยวกับการรับ และแสดงผล

2 Outline ฟังก์ชันการแสดงผลข้อมูล ฟังก์ชันการรับข้อมูล

3 คำสั่งเกี่ยวกับการรับ และแสดงผล
ชนิดข้อมูลของภาษาซีมีหลายประเภท และมีวิธีการใช้งานได้หลายรูปแบบ เพื่อให้การรับข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

4 ฟังก์ชันการแสดงผลข้อมูล
ฟังก์ชัน printf() คือฟังก์ชันที่ใช้สำหรับแสดงผลข้อความ และค่าของข้อมูลที่เก็บไว้ในตัวแปร ทั้งข้อมูลชนิดเลขจำนวนเต็ม เลขทศนิยม ตัวอักษร และข้อมูลชนิดข้อความ

5 รูปแบบคำสั่ง printf()
control string หมายถึง ตัวอักษร ข้อความ ตัวกำหนดชนิดข้อมูล (Specifier) และ backslash character constant variable_list หมายถึง ตัวแปรที่ต้องการกำหนด อาจเป็น 1 ชื่อตัวแปร หรือมากกว่า ถ้าต้องการกำหนดให้มีมากกว่า 1 ชื่อตัวแปร ให้แบ่งคั่นตัวแปรด้วยเครื่องหมาย Comma (,) printf(“control string”,variable list);

6 ตัวกำหนดชนิดข้อมูล %c แทนตัวอักษร %d แทนเลขจำนวนเต็ม
%e แทนเลขในรูปเอกซ์โพเนนเชียล (exponential form) %f แทนเลขทศนิยม %o แทนเลขฐานแปด %s แทนสตริงก์ %u แทนเลขจำนวนเต็ม ไม่คิดเครื่องหมาย %x แทนเลขฐานสิบหก %p แทนข้อมูลแบบพอยน์เตอร์ (pointer) %% แทนเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์

7 backslash character constant
\b backspace \n newline \r carriage return \t horizontal tab \” double quote \’ single quote \o null \\ backslash

8 ตัวอย่าง 3.1 การใช้ฟังก์ชัน printf()
#include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) { printf("Hello Turbo C"); getch(); }

9 ตัวอย่าง 3.2 การใช้ฟังก์ชัน printf()
#include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) { int n; clrscr(); n=100; printf("Number = %d",n); getch(); }

10 ตัวอย่าง 3.3 การใช้ฟังก์ชัน printf()
#include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) { int base,height; float area; clrscr(); base=10; height=5; area=0.5*base*height; printf("Base = %d\n",base); printf("Height = %d\n",height); printf("Area of Triangle = %.2f\n",area); getch(); } ผลลัพธ์ Base =10 Height =5 Area of Triangle =25.00

11 ตัวอย่าง 3.4 การใช้ฟังก์ชัน printf()
#include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) { int a=10; long int b=100; float c=2.54; printf("a = %d\n",a); printf("b = %ld\n",b); printf("c = %f\n",c); getch(); } ผลลัพธ์ a = 10 b = 100 c = 2.54

12 ตัวอย่าง 3.5 การใช้ฟังก์ชัน printf()
#include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) { int a=10; float b=2.54; printf("a = [%5d]\n",a); printf("a = [%-5d]\n",a); printf("b = [%10.2f]\n",b); printf("b = [%-10.2f]\n",b); getch(); } ผลลัพธ์ a = [ 10] a = [10 ] b = [ ] b = [ ]

13 ตัวอย่าง 3.6 การใช้ฟังก์ชัน printf()
#include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) { char str[10] =”Computer”; printf("[%10s]\n",str); printf("[%-10s]\n",str); getch(); } ผลลัพธ์ [ Computer] [Computer ]

14 ตัวอย่าง 3.8 การใช้ฟังก์ชัน printf()
printf("[%4.2f]\n",f); printf("[%f]\n",f); printf("[%e]\n",f); printf("[%d]\n",i); printf("[%o]\n",i); printf("[%x]\n",i); printf("[%u]\n",i); printf("[%10s]\n",str); printf("[%-10s]\n",str); getch(); } #include <stdio.h> #include <conio.h> void main() { int i=10; float f = 3.19; char str[10]=”Test”; clrscr(); printf("[%d]\n",i); printf("[%5d]\n",i); printf("[%-5d]\n",i); printf("[%10.2f]\n",f); ผลลัพธ์ [10] [ 10] [10 ] [ ] [3.19] [ ] [ e+00] [12] [a] [ Test] [Test ]

15 ฟังก์ชันการรับข้อมูล
ฟังก์ชัน scanf() คือฟังก์ชันที่ใช้สำหรับรับข้อมูลผ่านแป้นพิมพ์ ข้อมูลที่ป้อนจะแสดงบนจอภาพ เมื่อกด Enter ข้อมูลป้อนเข้ามาจะเก็บไว้ที่ variable

16 ฟังก์ชัน scanf() รูปแบบคำสั่ง ความหมาย scanf(“format code”,&variable);
format code หมายถึง ตัวกำหนดชนิดข้อมูล (Specifier) variable หมายถึง ตัวแปรที่ต้องการกำหนด อาจเป็น 1 ชื่อตัวแปร หรือมากว่า ถ้าต้องการกำหนดให้มีมากกว่า 1 ชื่อตัวแปร ให้แบ่งคั่นตัวแปรด้วยเครื่องหมาย Comma (,) และจะต้องมี format code เท่ากับจำนวนของ variable และตัวแปรที่ใช้จะต้องนำหน้าด้วย & เสมอ scanf(“format code”,&variable);

17 ตัวอย่าง 3.11 การใช้ฟังก์ชัน scanf()
#include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) { int n; clrscr(); printf("Enter A Number : "); scanf("%d",&n); printf("Number = %d",n); getch(); }

18 ตัวอย่าง 3.12 การใช้ฟังก์ชัน scanf()
#include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) { int n1,n2; clrscr(); printf("Enter Number : "); scanf("%d %d",&n1,&n2); printf("Number 1 = %d\n",n1); printf("Number 2 = %d\n",n2); getch(); }

19 ตัวอย่าง 3.13 การใช้ฟังก์ชัน scanf()
#include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) { int n1,n2; clrscr(); printf("Enter Number1 : "); scanf("%d",&n1); printf("Enter Number2 : "); scanf("%d",&n2); printf("Number 1 = %d\n",n1); printf("Number 2 = %d\n",n2); getch(); }

20 ตัวอย่าง 3.14 การใช้ฟังก์ชัน scanf()
/* scanf-printf */ #include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) { char ch; clrscr(); printf("Enter 1 Character : "); scanf("%c",&ch); printf("You Enter : %c",ch); getch(); }

21 ตัวอย่าง 3.15 การใช้ฟังก์ชัน scanf()
/* scanf-printf */ #include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) { char name[30]; clrscr(); printf("Enter Your Name-Surname : "); scanf("%s",&name); printf("Your Name-Surname : %s",name); getch(); }


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งเกี่ยวกับการรับ และแสดงผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google