งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัย ( นบม.) รุ่นที่ 17 “ จุดเด่นและข้อจำกัดของ สถาบันอุดมศึกษาไทย ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัย ( นบม.) รุ่นที่ 17 “ จุดเด่นและข้อจำกัดของ สถาบันอุดมศึกษาไทย ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัย ( นบม.) รุ่นที่ 17 “ จุดเด่นและข้อจำกัดของ สถาบันอุดมศึกษาไทย ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14 มีนาคม 2550 เวลา 13.30 – 16.30 น. ห้องกษัตริย์ศึก 3 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

2 1. 1. ระยะเวลาที่สั่งสมพัฒนามาเป็น เวลานาน 2. 2. ระบบการควบคุมดูแลที่ค่อนข้าง เข้มงวด สกอ., กพ. 3. 3. ความมีอิสระทางวิชาการสูง 4. 4. ศักยภาพของบุคลากรมาจาก หลากหลายแนวคิด 5. 5. การเป็นที่ยอมรับนับถือจากสังคม 6. 6. อาชีพในสถาบันอุดมศึกษา ตาม วัฒนธรรมตะวันออกยังเป็นอาชีพที่มี เกียรติ จุดเด่น

3 1. 1. ความจำกัดด้านงบประมาณ 2. 2. การอยู่ภายใต้การกำกับของหลาย หน่วยงานของรัฐ 3. 3. การแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ รุนแรงขึ้น 4. 4. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษา หลัก 5. 5. ขาดนโยบายการบริหารอุดมศึกษาของ ชาติ ที่กำหนดเป้าหมายชัดเจน 6. 6. อิสรภาพเชิงความคิดที่สูง ข้อจำกัด

4

5

6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับการบริหาร พัฒนา และประกันคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินจากสังคม นานาชาติ “ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียว ของประเทศไทย ที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จากการประกาศของ The Times Higher Education Supplement (THES) นับตั้งแต่ที่ได้เริ่มจัดอันดับมาในปี ค. ศ.2004 จนถึง ปัจจุบัน รวม 3 ปีติดต่อกัน ” ในการจัดอันดับภาพรวมของ THES จะประกาศเฉพาะ The World’s Top 200 Universities เท่านั้น ซึ่งจุฬาฯ ติดอันดับในตารางดังกล่าว 2 ปีติดต่อกัน

7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับการบริหาร พัฒนา และประกันคุณภาพการศึกษา ในการจัดอันดับทางด้าน Website โดย Webometrics จุฬาฯ ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 1 ของประเทศไทย ติดต่อกันสองปีซ้อน คือ ในปี 2005 และ 2006 เป็นอันดับที่ 3 ในกลุ่มประเทศ ASEAN และเป็นอันดับที่ 26 ในกลุ่มประเทศ ASIA ในการจัดอันดับ เมื่อแบ่งเป็นสาขาย่อย THES จะแบ่งออกเป็น 5 สาขา คือ Science, Technology, Biomedicine, Arts and Humanities, Social Science โดยจะประกาศเฉพาะ The World’s Top 100 ในสาขาย่อยเท่านั้น ซึ่ง ใน 3 ปีที่ผ่านมา จุฬาฯ สามารถติดอันดับในสาขาย่อย ดังกล่าวได้ถึง 4 สาขา หากพิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะในกลุ่ม ประเทศ ASEAN จุฬาฯ ในภาพรวมถูกจัดเป็นอันดับที่ 3 ติดต่อกันสองปีซ้อน

8 “ ด้วยความขอบคุณอย่างยิ่ง ” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลด ppt โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัย ( นบม.) รุ่นที่ 17 “ จุดเด่นและข้อจำกัดของ สถาบันอุดมศึกษาไทย ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google