งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชาสัมพันธ์ ในหน่วยงานต่างๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชาสัมพันธ์ ในหน่วยงานต่างๆ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชาสัมพันธ์ ในหน่วยงานต่างๆ
อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

2 ขอบเขตเนื้อหา การประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล การประชาสัมพันธ์ธุรกิจเอกชน 1
2 การประชาสัมพันธ์ธุรกิจเอกชน

3 การประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล

4 การประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล
ความหมายของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐ หน่วยงานประชาสัมพันธ์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ให้กับองค์การภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานราชการ ยกตัวอย่าง เช่น กระทรวง กรม กอง และหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีภารกิจหลักในการชี้แจง

5 การประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล
2. เหตุผลที่หน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ 1. หน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ที่จะต้องชี้แจงเรื่องราวต่างๆ ให้ประชาชนทราบ

6 การประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล
2. หน่วยงานภาครัฐต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนเพื่อให้การบริหารประเทศดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

7 การประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล
3. หน่วยงานอาจประสบปัญหาเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นวิกฤติที่ต้องเร่งรีบสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน

8 การประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล
4. กฎหมายรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของประเทศไทย

9 การประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล
3. ประเภทของการดำเนินงานประชาสัมพันธ์รัฐบาล 1. การประชาสัมพันธ์ภายในองค์การ

10 การประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล
2. การประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์การ

11 การประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล
4. การจัดโครงสร้างของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐ 1. ขนาดขององค์การแม่ 2. ระดับของนักประชาสัมพันธ์ 3. งานของนักประชาสัมพันธ์

12 การประชาสัมพันธ์ธุรกิจเอกชน

13 การประชาสัมพันธ์ของธุรกิจเอกชน
ความหมายของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของธุรกิจเอกชน หน่วยงานที่องค์การตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานประชาสัมพันธ์ขององค์การโดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ให้กับองค์การ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างองค์การกับประชาชน

14 การประชาสัมพันธ์ของธุรกิจเอกชน
2. การดำเนินงานของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของธุรกิจเอกชน 1. เผยแพร่ชี้แจงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายให้ประชาชนทราบ 2. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ธุรกิจอื่นๆ 4. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลหน่วยงานราชการ 5. การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การ 6. การให้บริการแก่สังคม และอำนวยประโยชน์ในด้านต่างๆ แก่ประชาชน

15 การประชาสัมพันธ์ของธุรกิจเอกชน
3. โครงสร้างหน่วยงานประชาสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจเอกชน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ภายใน

16 การประชาสัมพันธ์ของธุรกิจเอกชน
4. ลักษณะของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจเอกชน 1. หน่วยงานประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในองค์การธุรกิจเอกชน 2. บริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์

17 การประชาสัมพันธ์ของธุรกิจเอกชน
5. ลักษณะการประชาสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจ 1. การประชาสัมพันธ์ภายในองค์การ

18 การประชาสัมพันธ์ของธุรกิจเอกชน
2. การประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์การ

19 การประชาสัมพันธ์ของธุรกิจเอกชน
6. การประชาสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจเอกชน เป็นการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการตลาด และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์การธุรกิจ เป็นการมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด (MPR) โดยถือเอาการประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในการให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการซื้อสินค้าหรือบริการ และเพื่อให้เกิดความพีงพอใจ และทัศนคติที่ดีต่อองค์การ

20 จบการนำเสนอ

21 โรคระบาด

22 ตรุษจีน

23 อาเซียน

24 เลือกตั้งผู้ว่าฯ

25 การสร้างทางด่วน

26 การสร้างทางด่วน


ดาวน์โหลด ppt การประชาสัมพันธ์ ในหน่วยงานต่างๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google