งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก กลุ่มงานควบคุมโรค 30 กรกฎาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก กลุ่มงานควบคุมโรค 30 กรกฎาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก กลุ่มงานควบคุมโรค 30 กรกฎาคม 2553

2 ไข้เลือดออกเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย อุบลราชธานี 2553

3 อัตราป่วยไข้เลือดออก รายอำเภอ

4 ปัจจัยเสี่ยงอำเภอตำบล หมู่ ที่ จำนว น ( ราย ) 1. พื้นที่ที่มี ผู้ป่วย ต่อเนื่องเกิน 2 เท่าของ ระยะฟักตัว เดือน กรกฎาคม 53 เขื่องในหนอง เหล่า 19 ตระการ พืชผล เกษม 122 ขุหลุ 22 คำเจริญ 55 เป้า 78 น้ำขุ่นโคก สะอาด 63 โพธิ์ไทร 132 ม่วง สามสิบ ยางสักกระ โพลุ่ม 102

5 ปัจจัยเสี่ยงอำเภอตำบล หมู่ ที่ จำนว น ( ราย ) 1. พื้นที่ที่มี ผู้ป่วย ต่อเนื่องเกิน 2 เท่าของ ระยะฟักตัว เดือน กรกฎาคม 53 เมืองขามใหญ่ 5, 6, 11 4 ขี้เหล็ก 12 ปะอาว 82 วารินชำ ราบ คูเมือง 22 ธาตุ 72 2. พื้นที่มี ผู้ป่วยรายใหม่ ในช่วง 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา ( วันที่ 14–23 ก. ค.53) เมืองถ. สุขาอุป ภัมถ์ เทศบาล นครอุบล 81 น้ำขุ่น โคก สะอาด 61

6 สรุปร้อยละความครอบคลุมการส่งรายงาน เฝ้าระวังโรค ( รง.506)


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก กลุ่มงานควบคุมโรค 30 กรกฎาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google