งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอเมือง 1 ม.ค.-30 เม.ย.56.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอเมือง 1 ม.ค.-30 เม.ย.56."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอเมือง 1 ม.ค.-30 เม.ย.56

6

7

8 จำนวนผู้ป่วยแยกรายสถานบริการ ตั้งแต่วันที่1มกราคม2556-30เมษายน2556

9 สถานบริการที่มีผู้ป่วย เมษายน2556

10 แนวทางควบคุมป้องกันไข้เลือดออก สสจ.นภ.

11 หัวนา ทุ่งโปร่ง นาคำไฮ โนนสมบูรณ์ นาเลิง โนนทัน พื้นที่เสี่ยงสูง

12 พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
บ้านพร้าว ดอนยานาง บ้านขาม ห้วยลึก ยางหลวงเหนือ หนองหว้าน้อย พื้นที่เสี่ยงปานกลาง

13 พื้นที่ปกติ พเอิออ หนองบัวโซม ห้วยโจด บ้านบก โคกกลาง นามะเฟือง ข้องโป้
ป่าไม้งาม พเอิออ พื้นที่ปกติ

14 นิยามศัพท์พื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออก คำศัพท์ นิยาม
1. พื้นที่เกิดโรคใหม่ พื้นที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกใหม่รายแรกของพื้นที่ 2.พื้นที่ระบาดต่อเนื่อง พื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกติดต่อกันมากกว่า 2 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 4 สัปดาห์ 3. พื้นที่เกิน second generation (2nd gen) ไม่สามารถควบคุมไข้เลือดออกให้สงบได้ภายใน 28 วันนับจากวันเริ่มป่วยของ ผู้ป่วยรายแรกในชุมชน(Index case) และพบผู้ป่วยใหม่ในสัปดาห์ที่ 5 หรือสัปดาห์อื่นๆ เป็นต้นไปในหมู่บ้าน/ชุมชนเดียวกัน สอบสวนโรคแล้วมีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยรายแรก 4. พื้นที่ระบาดซ้ำซาก พื้นที่ที่เกิน 2nd generation แล้วยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องไปเรื่อยๆ

15 จำแนกพื้นที่ตามนิยาม
พื้นที่โรคเกิดใหม่ รพ.สต.นาเลิง รพ.สต.โนนทัน

16 จำแนกพื้นที่ตามนิยาม
พื้นที่ระบาดต่อเนื่อง รพ.สต.ทุ่งโปร่ง รพ.สต.หัวนา

17 จำแนกพื้นที่ตามนิยาม
พื้นที่เกิน second generation รพ.สต.ห้วยลึก รพ.สต.ยางหลวง รพ.สต.โนนสมบูรณ์

18 จำแนกพื้นที่ตามนิยาม
พื้นที่ระบาดซ้ำซาก รพ.สต.นาคำไฮ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอเมือง 1 ม.ค.-30 เม.ย.56.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google