งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Fascial space infection

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Fascial space infection"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Fascial space infection
By Sirimart Tiyaworanun

2 Microorganism Host Environment

3 Mixed infection 25% aerobic bacterial 75% anaerobic bacterial
ex. Streptococcus 75% anaerobic bacterial ex. Peptostreptococcus Fubacterium

4 สาเหตุ

5 สาเหตุ

6 การแพร่กระจาย 1.Connective tissue 2.Lymphatic drainage
3.Hematogenic spread

7 ปัจจัย Jaw bone Muscle Fascia etc.

8 ANATOMY

9 ANATOMY

10 Aleolar bone Dento-alveolar ridge “gum boil” ไม่มีอาการรุนแรง

11 Vestibule of mandible ขอบเขต เหนือจุดเกาะ สาเหตุ apical infection,
ขอบเขต เหนือจุดเกาะ buccinator muscle สาเหตุ apical infection, periodontal abscess อาการ alveolar bone บวม, vestibule ตื้น,กดแข็ง เจ็บ หรือกดนิ่มจากหนอง

12 Tx I & D ขนานสันเหงือก

13 Mentalis space ขอบเขต ใต้ Mentalis muscle สาเหตุ lower incisors
อาการ bulging กดนิ่ม ที่ lower labial vestibule ปลายคางบวม Tx I & D ขนานแนวสันเหงือก

14

15 Submental space ขอบเขต ระหว่าง mylohyoid muscle
และ platysma muscle สาเหตุ lower anterior teeth, แพร่จาก submandibular space อาการ บวมใต้คางทางด้านหน้า Tx I & D

16 D & I ภายในปาก ลง incision vestibule
ตรงที่กดนิ่มที่สุด ภายนอกปาก ลง incision ต่ำกว่าขอบล่าง mandible 2 cm.

17 Sublingual space ขอบเขต ระหว่าง mylohyoid muscle
และเยื่อบุช่องปาก สาเหตุ lower incisors, lower premolar อาการ floor of mouth บวม แดง กดเจ็บ ลิ้นยกสูง กลืนลำบาก Tx I & D ขนานแนว mucogingival fold

18

19 Submandibular space ขอบเขต ใต้ mylohyoid muscle สาเหตุ #7,#8
ด้านล่างคือ anterior/posteriof bellies of digastric muscle สาเหตุ #7,#8 อาการ บวมใต้ mandible หลังต่อ symphysis คลำแข็ง กดเจ็บ อาจ มี trismus

20

21 Tx ลง incisionห่างขอบล่าง Mandible 2 cm.

22 Ludwig’s angina ขอบเขต submandibular space สาเหตุ infected tooth etc.
submental space sublingual space สาเหตุ infected tooth etc. อาการ บวมแดงเด่นชัด 2 ข้าง กดแข็งหรือ กดนิ่มมีไข้สูง หายใจลำบาก ผู้ป่วย เสียชีวิตได้

23 Tx I & D ในปากร่วมกับนอกปากแล้วใส่ท่อระบายหนองต่อเชื่อมกัน

24 Vestibule of the maxilla
ขอบเขต ต่ำกว่าจุดเกาะ buccinator muscle สาเหตุ upper teeth อาการ บวมที่ vestibule Tx I & D

25

26

27 Buccal space ขอบเขต ระหว่าง skin และ สาเหตุ premolar,molar
buccinator muscle สาเหตุ premolar,molar ทั้งฟันบนฟันล่าง อาการ แก้มบวมชัดเจน อาจมี trismus Tx I & D

28 I & D ในปาก นอกปาก ลง incision ที่ lower vestibule ลง incision
ที่ฐานตรงจุดฝีสุก

29 Submasseteric space ขอบเขต ระหว่าง masseter muscle
และ ด้านนอกของ ramus สาเหตุ pericoronitis of third molar อาการ trismus ปวดตุ้บๆลึกๆ ไม่บวมแดงอย่างชัดเจน Tx I & D

30 ภายใน ภายนอก I & D ลง incision lateral ต่อ third molar
masseter,หน้า angle of mandible

31 Case ผู้ป่วย ชายไทย อายุ 20 ปี CC ปวดบริเวณซี่ 48
ผู้ป่วย ชายไทย อายุ 20 ปี CC ปวดบริเวณซี่ 48 Exam คลำแข็ง กดเจ็บ ไม่มีไข้ อ้าปากได้ 2 cm. Dx Buccal space infection Due to 48 MA impaction

32

33

34

35 TX Meds PGS 2,000,000 U Metronidazole 200 mg. Paracetamol 500 mg.
I & D intraoral Meds PGS 2,000,000 U Metronidazole 200 mg. Paracetamol 500 mg.

36 Special thanks! อ.ทพ.ชยารพ สุพรรณชาติ อ.ทพ.สุรศักดิ์ เยาว์เจริญ

37 Thank you For your Attention!

38 Any Question?


ดาวน์โหลด ppt Fascial space infection

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google