งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

2 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2555 เหตุผลที่ต้องทำโครงการนี้ เป็นนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เห็นชอบมาตรการ/โครงการลดต้นทุนการผลิต สินค้าเกษตร 3 ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ทำต่อเนื่องจากปี 2554 โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง

3 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีการผลิต อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

4 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร พื้นที่เป้าหมาย 19 จังหวัด
เกษตรกร 3,600 ราย พื้นที่เป้าหมาย 19 จังหวัด เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ หนองบัวลำภู เลย จันทบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี

5 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
แนวทางการดำเนินงาน สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร สถานการณ์/ปัญหา ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิตไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ทำแปลงต้นแบบ ผลผลิตเพิ่ม กก./ไร่ เป็น 743 กก./ไร่ สำรวจข้อมูลพื้นฐาน อบรมและ ถ่ายทอดความรู้ สรุปบทเรียน และสร้างเครือข่าย เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 19 จังหวัด เกษตรกร 3,600 ราย

6 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กิจกรรม อบรมเกษตรกร จัดทำแปลงต้นแบบ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการลดต้นทุน

7 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
วิธีการดำเนินโครงการ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 1. สำรวจข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรก่อนดำเนินการโครงการ 2. อบรมเกษตรกร ครั้งที่ 1 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ครั้งที่ 2 จัดเวทีสรุปบทเรียนและสร้างเครือข่าย 3. จัดทำแปลงต้นแบบ แปลงละ 4 ไร่ 4. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการลดต้นทุนการผลิต 5. การรายงานผล

8 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
ประเด็นวัดผลของโครงการ ผลผลิตแปลงต้นแบบเพิ่มขึ้น จาก 646 กก./ไร่ เป็น 743 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตลดลง จาก 5.90 บาท/กก.เหลือ 5.02 บาท/กก. เกษตรกร 3,600 ราย ได้รับความรู้ และนำไปปฏิบัติได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของเกษตรกร 110 กลุ่ม รวม 7,700 ราย เกษตรกรใช้เทคโนโลยีการผลิต ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

9 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร โทรสาร มือถือ กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร โทรสาร มือถือ กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร โทรสาร มือถือ กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร โทรสาร มือถือ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

10 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร


ดาวน์โหลด ppt สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google