งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐาน GAP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐาน GAP"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐาน GAP
สุภาพร จอมเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

2 วิธีปฏิบัติดูแลรักษาพืชของเกษตรกร ทำให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยได้คุณภาพ
GAP ? จี เอ พี ? วิธีปฏิบัติดูแลรักษาพืชของเกษตรกร ทำให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยได้คุณภาพ

3 ปลอดภัย ? ได้คุณภาพ ? ปลอดภัย สารเคมีตกค้าง ไม่มี เชื้อโรคปะปน
เชื้อโรคปะปน คนกินปลอดภัย เกษตรกรไทยปลอดโรค

4 เชื้อโรค แมลง เศษดิน ฯลฯ
ปลอดภัย ? ได้คุณภาพ ? คุณภาพ ถูกใจผู้บริโภค พันธุ์ ขนาด รสชาติ เชื้อโรค แมลง เศษดิน ฯลฯ

5 ทำอย่างไรผลผลิต ปลอดภัย คุณภาพ
ภาครัฐ มาตรฐาน ปลอดภัย คุณภาพ มกอช GAP กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว เกษตรอินทรีย์ กรมส่งเสริมการเกษตร

6 หน้าที่ของหน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร มกอช เกษตรกร กรมวิชาการเกษตร
ถ่ายทอดความรู้ การปฏิบัติ มกอช เกษตรกร กำกับ สนับสนุน ตามพรบ.มาตรฐานสินค้าเกษตร 2551 ตรวจประเมิน ให้การรับรอง กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว

7 ทำอย่างไรถึงจะได้ จี เอ พี
ตัดสินใจ ทำความดี เพื่อสังคม เพื่อนมนุษย์ ตัวเองปลอดภัย มีสุขภาพดี มีครอบครัวอบอุ่น รายได้ต่อเนื่อง มีโอกาสที่จะขายผลผลิตในตลาดหลายๆแห่ง ยื่นใบสมัคร สนง.กษ.อำเภอ จังหวัด หน่วยงาน กวก. กข.

8 ต้องเตรียมอะไรเมื่อตัดสินใจไปสมัคร
เป็นเจ้าของ / ทำการผลิตในพื้นที่ มีบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งใจ เต็มใจ สมัครใจที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำ

9 บริการที่เกษตรกรได้รับจาก กรมส่งเสริมการเกษตร
บริการที่เกษตรกรได้รับจาก กรมส่งเสริมการเกษตร รับคำปรึกษา แนะนำจากที่ปรึกษาเกษตรกร เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ ขั้นตอนการปลูกพืช ฝึกปฏิบัติการจดบันทึก นำความรู้ไปปฏิบัติ โดยมี ที่ปรึกษาเกษตรกร / จี เอ พี อาสา คอยให้คำแนะนำ ได้รับการนัดหมายตรวจแปลง เมื่อผ่านการประเมินเบื้องต้น

10 ข้อคิดการผลิตผักผลไม้ ให้ปลอดภัยได้มาตรฐาน

11 ปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่จะซื้อ และใช้สารเคมี

12 ซื้อสารเคมีที่ภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพที่ดี และมีฉลากกำกับ
ซื้อสารเคมีที่ภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพที่ดี และมีฉลากกำกับ

13 ห้ามเทสารเคมีในภาชนะอื่น

14 ซื้อสารเคมีเท่าที่จำเป็น

15 เก็บสารเคมีไว้ในที่ปลอดภัย

16 ห้ามเก็บสารเคมีไว้ใกล้กับอาหาร

17 ไม่ควรกินอาหารใกล้กับสาร

18 ขอขอบคุณทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐาน GAP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google