งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกษตรอินทรีย์ (Organic)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกษตรอินทรีย์ (Organic)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกษตรอินทรีย์ (Organic)
ประเภทของการรับรอง 1.รับรองสินค้า (Product Certification) เกษตรอินทรีย์ (Organic) มาตรฐาน GAP

2 ประเภทของการรับรอง 1.รับรองสินค้า (Product Certification)
เนื้อสัตว์อนามัย ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

3 ประเภทของการรับรอง 2.รับรองระบบ GMP/HACCP ระบบ HACCP

4 เครื่องหมายรับรอง “Q ”และ “Q Premium”

5 หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายรับรอง “Q ”
- การผลิตในระดับฟาร์มต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับการผลิตสินค้านั้นและได้รับการตรวจสอบรับรองโดยหน่วยรับรองทีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง - การผลิตในระดับโรงงานรวมทั้งโรงคัดบรรจุผักผลไม้ โรงฆ่าสัตว์ ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติในการผลิตที่ดี (GMP) มาตรฐานการวิเคราะห์ อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต (HACCP) และได้รับการรับรองโดยหน่วยรับรองที่มีอำนาจเกี่ยวข้อง - ผู้ขออนุญาตใช้เครื่องหมายต้องมีระบบการเรียกคืนหรือติดตามสินค้าได้ กรณีที่พบว่าสินค้ามีปัญหา

6 หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายรับรอง “Q Premium ”
- สินค้านั้นผ่านการคัดแยกระดับชั้นคุณภาพ (Grading) และหรือผ่านกระบวนการผลิตบรรจุ ดูแล ขนส่งพิเศษ ทำให้สินค้ามีคุณภาพอยู่ในระดับพิเศษ โดยการอ้างอิงมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายรับรอง “Q” และ “Q Premium ” กับสินค้าเกษตรและอาหาร - ผู้ขออนุญาตใช้เครื่องหมายต้องมีระบบการจัดการสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่วางจำหน่ายยังคงคุณภาพตามมาตรฐาน รวมถึงการระบุวันที่ผลิต บรรจุ หรือวันบริโภคก่อน

7 บทบาทและหน้าที่ของหน่วยรับรองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร ตรวจสอบ กำกับดูแลให้การรับรองสินค้าและ ระบบที่เกี่ยวข้องกับพืชและผลิตภัณฑ์ กรมประมง ตรวจสอบ กำกับดูแลให้การรับรองสินค้าและ ระบบที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ และ อาหารสัตว์น้ำ กรมปศุสัตว์ ตรวจสอบ กำกับดูแลให้การรับรองสินค้าและ ระบบที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ และ อาหารสัตว์

8 บทบาทและหน้าที่ของหน่วยรับรองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมให้ความรู้และให้กับแนะนำแก่ เกษตรกรและเป็นหน่วยประสานงานให้ เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ขอการ รับรองเครื่องหมาย “Q” จากหน่วยงาน หลักที่เกี่ยวข้อง กรมพัฒนาที่ดิน ตรวจสอบดูแลให้การรับรองสินค้า ประเภทปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ สารปรับปรุงดิน เป็นต้น

9 บทบาทและหน้าที่ของหน่วยรับรองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งเสริมให้ความรู้และให้กับแนะนำแก่ เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปรวมกลุ่มกันจัดตั้ง เป็นองค์กร เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมทาง เศรษฐกิจและส่งเสริมแนะนำองค์กรเหล่านั้น บริหารจัดการองค์กรตามหลักการ และวิธีการ สหกรณ์ และเป็นหน่วยประสานงานให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนขอการรับรอง เครื่องหมาย “Q” จากหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง

10 บทบาทและหน้าที่ของหน่วยรับรองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ส่งเสริมให้ความรู้ด้านตลาด คลังสินค้า และให้การรับรองในส่วนที่เกี่ยวข้อง

11 ขั้นตอนการดำเนินการให้เครื่องหมายรับรอง “Q”

12 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เกษตรอินทรีย์ (Organic)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google