งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายและหลักการสนธิสัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายและหลักการสนธิสัญญา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายและหลักการสนธิสัญญา

2 สนธิสัญญา (treaty) คืออะไร
คู่สัญญา คือ รัฐ/รัฐบาล กับ รัฐ/รัฐบาล หรือ รัฐ/รัฐบาล กับ องค์การระหว่างประเทศ หรือ องค์การระหว่างประเทศ กับ องค์การระหว่างประเทศ ก่อให้เกิดสิทธิ และหน้าที่/ข้อผูกพัน ระหว่างคู่สัญญา ใช้กฎหมายระหว่างประเทศบังคับ

3 สนธิสัญญา กับสัญญา สัญญา (contract) ทำระหว่าง บุคคลธรรมดา กับ บุคคลธรรมดา หรือบุคคลธรรมดา กับ นิติบุคคล หรือนิติบุคคล กับ นิติบุคคล ก่อให้เกิดสิทธิ และหน้าที่ ระหว่างคู่สัญญา เช่นเดียวกัน สัญญาใช้กฎหมายภายในบังคับ (กฎหมายแพ่ง กฎหมายพิเศษ)

4 ชื่อของสนธิสัญญา สนธิสัญญา (treaty) มีความหมายกว้าง (generic term)
ความตกลง (agreement) ข้อตกลง (arrangement) พิธีสาร (protocol) บันทึกความเข้าใจ (memorandum of understanding) ฯลฯ ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร ผลทางกฎหมายเหมือนกัน คือผูกพันคู่สัญญาให้มีสิทธิ และหน้าที่/ข้อผูกพัน ปฏิณญาร่วม (joint declaration) แถลงการณ์ร่วม (joint statement) ไม่ใช่สนธิสัญญา

5 การมีผลบังคับใช้ของสนธิสัญญา
มีผลเมื่อมีการลงนาม (เหมือนกับสัญญาทั่วไป) มีผลเมื่อมีการให้สัตยาบัน


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายและหลักการสนธิสัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google