งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง จัดทำแผน – ผลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตาม จัดทำแผนการถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร/ถ่ายทอดตามแผนฯ การให้บริการเกษตรกรทางด้านพืช, สัตว์, ประมง, แปรรูป, เกษตรผสมผสาน, ข้อมูลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร จัดทำข้อมูลพื้นฐาน แผนพัฒนาตำบล และการดำเนินงาน ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกำแพง ชื่อกิจกรรม ผลิตภัณฑ์สานใบลาน, กระจูด สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากใบลานและกระจูด เช่น กระเป๋าสตรี กล่อง หมอน เสื่อ ฯลฯ ขั้นตอนและวิธีการ ตากใบลาน ต้ม ย้อมสี ตากแดด ดำเนินการจักสานตามรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังได้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นๆ โดยศูนย์บริการฯ ได้สนับสนุนด้านวิชาการด้านการออกแบบ การศึกษาดูงาน เป็นต้น

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ สถานที่ตั้ง บ้านกำแพง หมู่ที่ 2 ต.กะลุวอ อ.เมือง ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางจิตรา อุดมวัฒนเจริญ ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การถ่ายทอดความรู้ และการบริหารจัดการ

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และ การให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกร

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

7


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google