งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pre hospital and emergency room management of head injury

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pre hospital and emergency room management of head injury"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pre hospital and emergency room management of head injury
นพ.สมศักดิ์ ผ่องประเสริฐ รพ.นครธน

2

3

4

5 Intracranial secondary injury
Brain edema Increased intracranial pressure Delayed intracerebral hematoma Hyperemia Vasospasm Seizure ฯลฯ

6 Extracranial secondary injury
ภาวะแทรกซ้อน สาเหตุ Hypoxia Respiratory arrest (PaO2 <60 mmHg) Airway obstruction Adult respiratory distress syndrome Aspiration pneumonia Pneumothorax / hemothorax Pulmonary contustion Hypotension (Systemic BP≤ 90mmHg) Shock Excessive bleeding Myocardial infraction Cardiac contusion or tamponade Spinal cord injury Tension pneumothorax Electrolyte imbalance Diabetes insipidus Syndrome of inappropriate secretion of Antdiuretic hormone อื่นๆ Anemia Hyperthermia Hypercarbia , hypocarbia Hypoglycemia , heperglycemia

7 การคัดแยกผู้บาดเจ็บ Definite care Adjunct Triage Trauma patient
Primary survey Resuscitation Secondary survey

8 Primary survey & Resuscitation
A : Airway with cervical spine control B : Breathing C : Circulation D :Disability E : Exposure / Environment

9 semi-rigid cervical collar

10 in-line immobilization

11 B : Breathing and ventilation
Tension pneumothorax Flail chest Open pneumothorax ( sucking chest wound ) Massive hemothorax Cardiac temponade

12 Classification of blood loss
C : Circulation and hemorrhage control Classification of blood loss Class Ⅰ Class Ⅱ Class Ⅲ Class Ⅳ Blood loss (ml) Up to 750 > 2000 Blood loss (% blood volume) Up to 15% 15-30% 30-40% > 40% Pulse rate < 100 > 100 > 120 > 140 Blood pressure Normal Decreased Pulse pressure (mmHg) Respiratory rate 14-20 20-30 30-40 > 35 Urine output (ml/hr) > 30 5-15 Negligibic CNS/ mental status Slightly anxious Mildly anxious Anxious, confused Confused, lethargic Fluid replacement Crystalloid Crystalloid, blood (3:1 rule) ดัดแปลงจาก Advanced Trauma Life Support Student Course Manual 7th edition

13 D : Disability : Neurologic status
การประเมินระดับความรู้สึก ได้แก่ Glasgow Coma Scale ( GCS ) ประกอบด้วย การประเมิน Eye response, Verbal response cและ Motor response AVPU response ประกอบด้วย A-Alert , V-Respond to Vocal stimuli, P-Respond only to Painful stimuli, U-Unresponsive to all stimuli การประเมิน localizing sign ได้แก่ การประเมิน pupils response, การประเมินภาวะอ่อนแรงของร่างกายซีกใดซีกหนึ่ง

14 E : Exposure / Environment control
ควรตรวจร่างกายทั้งตัว โดย ใช้ Spinal log roll ถอดเสื้อผ้าทั้งหมด Pitfall ที่อาจผิดพลาด หลัง ขาหนีบ อวัยวะเพศ ท้ายทอยและศีรษะด้านหลัง (ไรผม) ทวารหนัก ( PR ) การสวนปัสสาวะ ( Cath )

15 Adjuncts to primary survey and resuscitation
1. Monitoring EKG Pulse oximetry End-tidal CO2 การใส่สายสวนปัสสาวะ การใส่ nasogastric tube 2. Investigation CBC , BUN , Creatinine , Electrolyte Trauma film : C-spine lateral view, Chest x-ray AP view, Pelvis film AP view Focused Assessment Sonographic on Trauma ( FAST ) disgnostic peritoneal lavage ( DPL )

16 Secondary survey เป็นการตรวจหาพยาธิสภาพ อย่างละเอียด หลังจากที่ผู้บาดเจ็บพ้นภาวะวิกฤตแล้ว การซักประวัติ A = Allergies M = Medications currently used P = Past illnesses/Pregnancy L = Last meal E = Events/Environment related to the injury การตรวจร่างกาย จะต้องตรวจร่างกาย จะต้องตรวจร่างกายอย่างละเอียดตั้งแต่หัวจรดเท้า

17 Adjuncts to secondary survey
การตรวจพิเศษต่าง ๆ เช่น CT scan Urethrogram Esophagoscopy Bronchoscopy

18 Definite care Craniotomy Explore Lab ICU

19

20 สรุป การประเมินและดูแลผู้บาดเจ็บในเบื้องต้น สำหรับการบาดเจ็บที่ศีรษะ
ใช้แนวทาง ATLS จะต้องค้นหาการบาดเจ็บอวัยวะ อื่นนอกเหนือจากสมอง ( Multiple injuries ) ป้องกันและรักษาภาวะ Hypotension และ Hypoxia ใส่ Endotracheal tube ทุกรายในผู้ป่วยที่มี GCS <9 ยา Sedative ให้เมื่อพร้อมตรวจด้วยภาพรังสีคอมพิวเตอร์สมอง

21 Traumatic brain injury care map

22 Thank You


ดาวน์โหลด ppt Pre hospital and emergency room management of head injury

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google