งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ( ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ. ศ.2557 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556) โดยเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ( ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ. ศ.2557 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556) โดยเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ( ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ. ศ.2557 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556) โดยเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน งบประมาณ เงินประจำงวดเบิกจ่ายร้อยละ เปรียบเทียบกับ ค่าเป้าหมาย 255625572556255725562557 ไตรมาสที่ 1 ประจำ 1,174.241,276.99879.49900.4074.9070.51- ลงทุน 511.38435.5181.1228.6915.866.5915.00 ภาพรวม 1,685.621,709.97960.61928.6556.9954.3122.00 หน่วย : ล้านบาท กราฟเปรียบเทียบเงินประจำงวด กราฟเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย หน่วย : ล้านบาท 54.3 1%

3 หน่วย : ล้านบาท รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ. ศ. 2550 – 2556 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ. ศ.2557 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ปีงบประมาณวงเงินกันเบิกจ่ายร้อยละคงเหลือ ปี พ. ศ.2550 23.03-- ปี พ. ศ.2551 28.03-- ปี พ. ศ.2552 0.12-- ปี พ. ศ.2553 2.00-- ปี พ. ศ.2554 25.33-- ปี พ. ศ.2555 43.638.2518.9135.38 ปี พ. ศ.2556 568.04176.7531.12391.29 รวม 690.19185.0026.80505.18

4 วงเงินงบประมาณจัดสรรถือจ่าย ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ จำนวนเงินร้อยละ คงเหลือ จากปี 2556 24.34 1. สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 17.06-- 2. วิทยาลัยเกษตรฯ อุทัยธานี 7.28-- สรุปการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ. ศ.2557 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 หมายเหตุ ยอดคงเหลือ จากปีงบประมาณ พ. ศ.2556 ดังนี้ 1. สำนักงานสาธารณสุข จำนวน 17.06 ล้านบาท ( ครม. ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายถึงวันที่ 20 กพ.58) 2. วิทยาลัยเกษตรฯ จำนวน 7.28 ล้านบาท ( ขอขยายระยะเวลา เบิกจ่ายถึงมกราคม 2557)


ดาวน์โหลด ppt ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ( ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ. ศ.2557 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556) โดยเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google