งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
รูปแบบการนำเสนอ คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ จำนวน งบประมาณ ร้อยละ โครงการ กิจกรรม วิชาการ เป็นเลิศ 1. บุคลากรชั้นนำ 2. คุณธรรมนำหน้า วิจัยสร้างสรรค์ 1. ค้นหาความจริง 2. พัฒนาสิ่งใหม่ บริการ เป็นเยี่ยม 1. อำนวยความสะดวก 2. เข้าถึงท้องถิ่น รวม

2 คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
(ตัวอย่าง) คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะ ก. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ จำนวน งบประมาณ ร้อยละ โครงการ กิจกรรม วิชาการ เป็นเลิศ 1. บุคลากรชั้นนำ 2 3 450,000 37.50 2. คุณธรรมนำหน้า 1 70,000 5.83 วิจัย สร้างสรรค์ 1. ค้นหาความจริง - 2. พัฒนาสิ่งใหม่ 100,000 8.33 บริการ เป็นเยี่ยม 1. อำนวยความสะดวก 5 200,000 16.67 2. เข้าถึงท้องถิ่น 4 380,000 31.67 รวม 9 18 1,200,000 100

3 งบพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ งบพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์
รูปแบบการนำเสนอ งบพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะ………………………………………… แหล่งงบประมาณ งบพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ คิดเป็น ร้อยละ 1. งบประมาณแผ่นดิน 2. เงินนอกงบประมาณ 2.1 เงินรายได้จากการจัดการศึกษา - ภาคปกติ - ภาคพิเศษ 2.2 เงินรายได้จากการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสิ้น

4 งบพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ งบพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์
(ตัวอย่าง) งบพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะ ก. แหล่งงบประมาณ งบพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ คิดเป็น ร้อยละ 1. งบประมาณแผ่นดิน 220,000 32.98 2. เงินนอกงบประมาณ 447,000 67.02 2.1 เงินรายได้จากการจัดการศึกษา - ภาคปกติ - ภาคพิเศษ 397,000 50,000 59.52 7.50 2.2 เงินรายได้จากการดำเนินธุรกิจ - รวมทั้งสิ้น 667,000 100


ดาวน์โหลด ppt คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google