งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัญลักษณ์ของอาเซียนคืออะไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัญลักษณ์ของอาเซียนคืออะไร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ความรู้เกี่ยวกับ ASEAN

2 สัญลักษณ์ของอาเซียนคืออะไร
รวงข้าว 10 รวง รวงข้าว 11 รวง ต้นข้าว 10 ต้น ต้นข้าว 11 ต้น

3 ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการร่วมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับ ภูมิภาค
ก. เพื่อให้ประเทศสมาชิกมีการค้าอย่างเสรีมากขึ้น ข. เพื่อให้ประเทศสมาชิกนำสินค้าของประเทศตน มาขายมากขึ้น ค. เพื่อให้ประเทศสมาชิกติดต่อค้าขายกันได้ง่ายขึ้น ง. เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้ร่วมมือกันต่อต้านสินค้าของประเทศ นอกกลุ่ม

4 ข้อใดคือ อาเซียน (ASEAN)
Asia South East Association Nations Association for South East Asian Nations ค. Asia South East Association National ง. Association for South East Asian National

5 ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกล่าสุดของอาเซียนคือ
อินโดนีเซียร์ เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม

6 ข้อใดเป็นความสำคัญของไทยที่มีต่ออาเซียน
เป็นผู้นำในกลุ่มอาเซียน เป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน ค. เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่อาเซียน ง. เป็นตัวแทนติดต่อค้าขายกับตะวันตก

7 ข้อใดกล่าวถึงสีของสัญลักษณ์อาเชียนไม่ถูกต้อง
สีน้ำเงิน หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า ค. สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ง. สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุงเรือง

8 การประชุมประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนเรียกว่า อะไร?
การประชุมอาเซียนซัมมิท การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ค. การจัดการประชุมร่วมกับประเทศนอกกลุ่มสมาชิก ง. การประชุมที่เรียกว่า อาเซียนบวกสาม

9 อาเซียนมี 3 เสาหลัก ยกเว้นข้อใด
ประชาคมการเมืองอาเซียน ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ค. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ง. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

10 ข้อใดไม่ใช่ ต้นเหตุการณ์กำเนิดอาเชียน
ก. ปัจจัยทางการเมือง – กระบวนการให้ เอกราช/การปลดปล่อย (decolonization process) ข. การลงนามในปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2510 ค. สงครามเย็น ง. การรวมตัวด้านเศรษฐกิจ

11 คนไทยคนแรกที่ได้เป็นเลขาธิการสมาคมอาเชียน คือใคร
แผน วรรณเมธี นายชวน หลีกภัย ค. ดร.ถนัด คอมันต์ ง. นายจุรินทร์ พิสสุวรรณ

12

13

14

15

16

17

18

19


ดาวน์โหลด ppt สัญลักษณ์ของอาเซียนคืออะไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google