งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วงจรผสมคลื่นความถี่วิทยุแบบ FM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วงจรผสมคลื่นความถี่วิทยุแบบ FM"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วงจรผสมคลื่นความถี่วิทยุแบบ FM

2

3

4 1. กรรมวิธีการกำเนิดสัญญาณเอฟเอ็ม
สาระการเรียนรู้ 1. กรรมวิธีการกำเนิดสัญญาณเอฟเอ็ม 2. ระบบเอฟเอ็มสเตอริโอมัลติเพล็กซ์

5 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. บอกกรรมวิธีการกำเนิดสัญญาณเอฟเอ็มได้ 2. อธิบายการทำงานของระบบเอฟเอ็มสเตอริโอมัลติเพล็กซ์ได้

6 รูปแบบการมอดูเลตสัญญาณ
2.การมอดูเลตทางความถี่ ( Frequency Modulation : FM ) หรือเอฟเอ็ม

7 การวิเคราะห์สมการ FM สัญญาณข่าวสาร สัญญาณคลื่นพาห์

8 การวิเคราะห์สมการ FM สัญญาณเอาต์พุต คือ

9 ดัชนีการมอดูเลชั่น ( Modulation Index )
คือ ความถี่เบี่ยงเบน

10 ไซด์แบนด์เอฟเอ็ม

11 แบนด์วิดธ์คลื่นเอฟเอ็ม
เมื่อ BW คือ ความกว้างของแถบความถี่หรือแบนด์วิดธ์ mf คือ ดัชนีการมอดูเลชั่น ( Modulation Index ) fm หรือ fa คือ ความถี่ของสัญญาณข่าวสาร fd คือ ความถี่เบี่ยงเบนของคลื่นพาห์

12 การส่งเอฟเอ็มสเตอริโอมัลติเพล็กซ์ ( FM Stereo Multiplex )
หรือรวมกันแล้วผสมกับคลื่นพาห์ก่อนส่งออก ไปยังเครื่องรับ หลังจากนั้น ที่เครื่องรับก็จะมี กระบวนการในการแยกเอาสัญญาณเสียงซีก ซ้าย (L) และ สัญญาณเสียงซีกขวา (R) ออกจากคลื่นพาห์อีกครั้ง

13 การส่งเอฟเอ็มสเตอริโอมัลติเพล็กซ์

14 การทำงานของระบบการส่งเอฟเอ็มสเตอริโอมัลติเพล็กซ์
การทำงานของระบบการส่งเอฟเอ็มสเตอริโอมัลติเพล็กซ์ เริ่มจากนำสัญญาณเสียงช่องซ้าย ( Left : L ) ไปรวม ( Adder ) กับสัญญาณเสียงช่องขวา ( Right : R ) ในวงจรวงจรเมตริกซ์จะได้ สัญญาณ L+R และสัญญาณเสียงช่องขวา (Right :R) ป้อนผ่านวงจรอินเวอร์เตอร์ ( Inverter ) เพื่อกลับเฟส 180 องศา กลายเป็นสัญญาณ(-R) เพื่อไปรวมกับสัญญาณ L จะได้ สัญญาณ L-R หลังจากนั้นสัญญาณ L-R ส่งต่อไปยังบาลานซ์ มอดูเลเตอร์ ( Balance Modulator )จะนำไปมอดูเลตกับคลื่นพาห์ย่อย ( Sub Carrier ) ความถี่ 38 กิโลเฮิรตซ์ ที่เข้ามาอีกทางหนึ่ง

15 สัญญาณไพล็อต ( Pilot Signal )
ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1. สัญญาณไซด์แบนด์ของ L+R จากภาค L+R 2. สัญญาณไซด์แบนด์ของ L-R จากภาคบาลานซ์มอดูเลเตอร์ 3. สัญญาณไพล็อตโทน 19 kHz จากภาคออสซิลเลเตอร์

16 สัญญาณรวมหรือสัญญาณคอมโพสิต

17 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป

18 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt วงจรผสมคลื่นความถี่วิทยุแบบ FM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google