งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

General Purpose TV Interfacing Module

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "General Purpose TV Interfacing Module"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 General Purpose TV Interfacing Module
โดย นายเกื้อกูล กุมรัมย์ รหัส นายโกศล แสนอุบล รหัส

2 Out Line ที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ
ระบบของเครื่องรับโทรทัศน์ การสร้างสัญญาณวิดีโอ การออกแบบและสร้างต้นแบบ สรุป

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
ที่มาและความสำคัญ การส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องรับโทรทัศน์ผ่านทาง RS 232 วัตถุประสงค์ของโครงการ ออกแบบและสร้างวงจรสำหรับสร้างสัญญาณอนาล็อกด้วย Microcontroller เพื่อใช้เป็นสัญญาณ input เข้าช่อง video composite input ของโทรทัศน์ ออกแบบ Font สำหรับการแสดงผล ออกแบบระบบแสดงผลกราฟฟิกส์ เช่น จุด วงกลม สี่เหลี่ยม เส้นตรง ขอบเขตของโครงการ เครื่องรับโทรทัศน์สามารถรับข้อมูลและแสดงผลข้อมูลที่เป็นTextได้

4 ระบบของเครื่องรับโทรทัศน์
หลักการทำงานของเครื่องรับโทรทัศน์

5 ระบบของเครื่องรับโทรทัศน์(cont.)
มาตรฐานของเครื่องรับโทรทัศน์ NTSC ประกอบด้วยระบบ 525 เส้นทางแนวนอน และ 60 เส้นทางแนวตั้ง SECAM ประกอบด้วยระบบ 625 เส้นทางแนวนอน และ 50 เส้นทางแนวตั้งซึ่งจะมีการส่งหลายย่านความถี่ PAL ประกอบด้วยระบบ 625 เส้นทางแนวนอน และ 50 เส้นทางแนวตั้งมีการแยกแบนด์วิท ระหว่างสัญญาณภาพและเสียง

6 ระบบของเครื่องรับโทรทัศน์(cont.)
รูปแบบของสัญญาณวีดีโอ การเกิดภาพของจอภาพ

7 การสร้างสัญญาณวิดีโอ
การสร้างสัญญาณภาพแบบมีการซ้อนทับ วงจรสำหรับสร้าง Horizontal sync pulse

8 การสร้างสัญญาณวิดีโอ(cont.)
วงจรสำหรับสร้างสัญญาณแสดงผลสีดำ สัญญาณวิดีโอแสดงผลสีดำ

9 การสร้างสัญญาณวิดีโอ(cont.)
วงจรสำหรับสร้างสัญญาณแสดงผลสีขาว สัญญาณวิดีโอแสดงผลสีขาว

10 การสร้างสัญญาณวิดีโอ(cont.)
การสร้างสัญญาณ Vertical sync pulse

11 การออกแบบและสร้างต้นแบบ
เป้าหมายของการออกแบบส่วนควบคุมการแสดงผล เพื่อควบคุมการสร้างสัญญาณวิดีโอให้เครื่องรับโทรทัศน์สามารถแสดงผลได้ตามที่กำหนด โดยในขั้นต้นนั้นจะกำหนดให้เครื่องรับโทรทัศน์สามารถแสดงผลเป็นหน้าจอสีขาวได้ และสามารถแสดงผลเป็นหน้าจอสีดำได้

12 การออกแบบส่วนควบคุมการแสดงผล

13 สัญญาณวีดีโอที่ได้ภายหลังจากที่โปรแกรมทำงาน
สัญญาณวีดีโอสีดำ สัญญาณวีดีโอสีขาว สัญญาณ Vertical sync pulse

14 สรุป

15 Q&A


ดาวน์โหลด ppt General Purpose TV Interfacing Module

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google