งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การระดมสมอง Brainstroming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การระดมสมอง Brainstroming."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การระดมสมอง Brainstroming

2 การระดมสมอง Brainstroming
เป็นกระบวนการที่มีแบบแผนใช้เพื่อรวบรวมความคิด ปัญหา ข้อเสนอแนะ จำนวนมากในระยะเวลารวดเร็ว เป็นวิธีกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม มุ่งจำนวนมากกว่าคุณภาพ

3 กระบวนการระดมสมอง ๑. เตรียมกลุ่ม จำนวนสมาชิก ๘ - ๑๒ คน
๒. กำหนดผู้ทำหน้าที่ ผู้นำกลุ่ม Facilitator /ผู้บันทึก ๓.กำหนดประเด็น ๔.สมาชิกแต่ละคนสร้างความคิดของตัวเอง ๕.สมาชิกเสนอความคิด อาจใช้ฟรีรอบวงfreewheelingหรือเรียงตามคิว ๖.ทำความกระจ่าง ๗.ประเมินความคิด

4 กฎกติกามารยาทในการระดมสมอง
- เสนอได้ครั้งละ ๑ คน - เขียนลงบัตรความคิดบัตรละ ๑ ความเห็น - ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ความเห็นของผู้อื่น (ทั้งด้านวาจาและท่าทาง) - ไม่มีการอภิปรายความเห็น - เสนอความเห็นให้สั้นและกระชับ - ไม่มีการแก้ไขถ้อยคำ -พัฒนาความคิดหรือต่อยอดจากสิ่งที่ผู้อื่นเสนอ - เน้นให้ได้จำนวนมากที่สุด - ใช้ความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ขัน


ดาวน์โหลด ppt การระดมสมอง Brainstroming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google