งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตามการตรวจ CD4 ใน Asymtomatic patient (CD4 award)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตามการตรวจ CD4 ใน Asymtomatic patient (CD4 award)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตามการตรวจ CD4 ใน Asymtomatic patient (CD4 award)

2 แนวคิด / ความเป็นมา ผลการประเมินจาก Hivqual-T ปี 2550 พบว่า ร้อยละของผู้ป่วยที่ตรวจ CD4 อย่างน้อย 2 ครั้งในปีที่ประเมิน = 2.7 กิจกรรมมอบรางวัล CD 4 Award เป็น กิจกรรมหนึ่งที่จะกระตุ้นให้ผู้ที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ ที่กำลังรับยาต้านไวรัส และ ยังไม่ได้รับยา เห็นความสำคัญของการ รับประทานยาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ช่วยลดภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำ คลินิกในการติดตามประเมินผล Adherence ผู้ป่วยสามารถประเมินผลทางด้านการรักษา ด้วยตนเอง จากการรับรู้ข้อมูลทางด้าน ห้องปฏิบัติการที่สำคัญ คือ CD4

3 1. คณะทำงาน 5 ด้าน และตัวแทนสมาชิกผู้ติด เชื้อ / คณะทำงานศูนย์องค์รวม ร่วมประชุมเพื่อ หาแนวทางการส่งเสริมการกินยาอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ โดยใช้การประเมินผลจาก CD 4 และกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้รางวัล ประจำปี

4 - ต้นปีงบประมาณ ประชุมชี้แจงสมาชิก กลุ่มใหญ่ให้ทราบแนวทางการดำเนิน กิจกรรม CD4 Award เกณฑ์การ พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะประจำปี - ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการเสนอของ รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศใน แต่ละประเภท

5 1) มีผลตรวจ CD4 อย่างต่อเนื่องตาม เกณฑ์ ปีละ 2 ครั้งต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 2) ไม่พบโรคแทรกซ้อน หรือโรคติดเชื้อ ฉวยโอกาสใดๆ ในช่วงปีที่ทำการ ประเมิน 3) ผลการประเมิน Adherence ไม่น้อย กว่าร้อยละ 90

6 2. พิจารณาคัดเลือก ภายหลังสิ้นปี งบประมาณ โดยคณะทำงาน 5 ด้านและตัวแทนสมาชิกผู้ติดเชื้อ / คณะทำงานศูนย์องค์รวม 3. ประกาศผลและมอบรางวัล ในการจัดประชุมใหญ่ ประจำปี กลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์

7 1) ผลการประเมินจาก Hivqual-T ปี 2551- 2552 พบว่า ร้อยละของผู้ป่วยที่ตรวจ CD4 อย่างน้อย 2 ครั้งในปีที่ประเมินเป็น 76.7 และ 95.5 ตามลำดับ 2) ผู้ที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ ที่กำลังรับยา ต้านไวรัส ให้ความสำคัญของการ รับประทานยาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และดูแลส่งเสริม สุขภาพตนเองมากขึ้น 3) ลดอุบัติการณ์การติดเชื้อฉวยโอกาส

8

9

10

11

12

13 1) กลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ เข้าใจแนวทางและมีแรงจูงใจในการ ดูแลส่งเสริมสุขภาพตนเอง 2) เป็นกิจกรรมง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก และ ค่อนข้างยั่งยืน ทุกคนมีส่วนร่วม

14 Thanks You For your attention

15 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt การติดตามการตรวจ CD4 ใน Asymtomatic patient (CD4 award)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google