งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี + สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี + สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี + สารสนเทศ

2 เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาทำให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ สารสนเทศ หมายถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์

3 เมื่อรวมคำว่าเทคโนโลยีกับสารสนเทศเข้าด้วยกัน จึงหมายถึงเทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวม การจัดเก็บการประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน และ การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ

4 ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ
ข้อมูลอาจอยู่ในรูปต่าง ๆ ดังนี้ ตัวเลข อักขระ ข้อความ ภาพ เสียง วีดิทัศน์

5 ข้อมูล การประมวลผล สารสนเทศ ส่วนสูงของผู้หญิงไทย หาค่าเฉลี่ยทั้งหมด
ส่วนสูงมาตรฐานของหญิงไทย

6 ลักษณะเด่นที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังนี้
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จำเป็น สำหรับการดำเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ

7 ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมและการกระจายโอกาส สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม

8 ระบบสารสนเทศ (Information System )
หมายถึง ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ข้อมูลนั้นกลายเป็นสารสนเทศที่ดี สามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ในเวลาอันรวดเร็วและถูกต้อง

9 ระบบสารสนเทศประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้
Hardware หมายถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการจัดกระทำกับข้อมูล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลข Software หมายถึง ชุดคำสั่ง หรือเรียกให้เข้าง่ายว่า โปรแกรม ที่สามารถ สั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงานในลักษณะที่ต้องการ User หมายถึง กลุ่มผู้คนที่ทำงานหรือเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ Data  หมายถึง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่อาจอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ตัวหนังสือ แสง สี เสียง สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์  ภาพ วัตถุ หรือ หลาย ๆ อย่างผสมผสานกัน ซึ่งข้อมูลที่ดีจะต้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้ Procedure หมายถึง  ขั้นตอน กระบวนการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ในระบบสารสนเทศ

10 ระบบสารสนเทศสามารถแยกตามหน้าที่ที่แตกต่างกันได้ดังนี้
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ ระบบประมวลผลรายการประจำวัน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง ระบบผู้เชี่ยวชาญ

11 การบ้าน ให้นักเรียนหาข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ มาคนละ 1 ข่าว มีภาพประกอบ ติดลงในกระดาษ A4 ส่งคาบหน้า (10 คะแนน)


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี + สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google